Αθήνα, 25-2-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 153

ΠΡΟΣ :

  1. Τις Περιφερειακές Δ/σεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης
  2. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

  1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
  2. τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  3. τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  4. την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  5. Τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια
  6. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  7. τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 150/21-2-2013 επιστολή μας με θέμα «Υποδομές για την Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής»

Σχετικά με την ως άνω σχετική επιστολή μας, και σε απάντηση σωρείας επιστολών και καταιγισμού τηλεφωνημάτων που δεχθήκαμε από τα σχολεία, στα οποία αδυνατούμε να απαντήσουμε ένα προς ένα, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Στόχος του εγγράφου μας ήταν να ενημερωθούν τα σχολεία για τα οποία προορίζονται τα κινητά εργαστήρια, ώστε να συμβάλλουν με την άποψή τους για την ως άνω προμήθεια που τα αφορά.

Η δική μας άποψη, αναλύθηκε διεξοδικά στα προηγούμενα έγγραφά μας προς το Υπουργείο, όπου τεκμηριώνεται η αντίθεσή μας στην προμήθεια φορητών υπολογιστών (laptops) και προτείνουμε τη λύση των σταθερών υπολογιστών για προφανέστατους λόγους που αφορούν στο υποπολλαπλάσιο κόστος τους, στη ευκολία συντήρησή τους, σε λειτουργικά θέματα κατά τη χρήση τους και στην ασφάλεια του εξοπλισμού. Επίσης επιχειρηματολογήσαμε για την ανάγκη ένταξης των Σχολείων της Τ.Ε.Ε. στο πρόγραμμα αυτό, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των εργαστηρίων μας και του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, σε όσα από αυτά υπάρχει.

Το σκαρίφημα που συνοδεύει το έγγραφό μας δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι είναι το ορθό!Το συντάξαμε με βάση όσα καταλαβαίναμε από την διακήρυξη του Υπουργείου.

Εάν αυτό δεν ισχύει, και εννοεί το Υπουργείο ότι το ερμάριο θα είναι μια κινητή «ραφιέρα» (βλ. συνημμένη εικόνα), τα δε «laptops» θα τοποθετούνται επάνω στα θρανία των μαθητών, προκύπτουν πολύ περισσότερα προβλήματα χρήσης και ενδεχόμενης φθοράς και καταστροφής τους, δεδομένου του ότι θα χρησιμοποιούνται και από μικρά παιδιά. Ακόμη, θα πρέπει να επιλυθούν προβλήματα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος προς κάθε υπολογιστή μέσα στην κάθε τάξη, κλπ.

Σε κάθε περίπτωση, από την αποστολή της επιστολής μας, προέκυψε περίτρανα το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το Υπουργείο δεν είχε ενημερώσει καθόλου τα σχολεία, δεν έχει διερευνήσει τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις επιθυμίες τους και οφείλει, έστω και τώρα, να τα ενημερώσει επίσημα και να λάβει υπόψη τη γνώμη τους, πριν από τη διενέργεια της Προμήθειας, εάν δηλαδή επιθυμούν σταθερούς υπολογιστές ή «laptops». Επίσης, δεν αναζητήθηκε η εμπειρία από τη χρήση των κινητών εργαστηρίων που τυχόν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ελληνικά σχολεία και των προβλημάτων λειτουργίας που τυχόν ανέκυψαν.

Επίσης, ενημερώνουμε τους συναδέλφους Διευθυντές των Σχολείων που εναγώνια ρωτούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή του Προγράμματος, ότι είμαστε παντελώς αναρμόδιοι να παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση και παρακαλούμε να αποτείνονται στα αρμόδια Υπηρεσιακά Όργανα και στις προϊσταμένες τους Αρχές, και ενδεχομένως απευθείας στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, με τα στοιχεία επικοινωνίας:

Ε.Υ.Ε. (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

τηλ. 210-3442146 κα Βασιλική Κολυβά

τηλ. 210-3442142 κα Ελπίδα Παπανικολάου

τηλ. 210-3442132 κα Νέλη Μπρίλη

τηλ. 210-3442135

e-mail: eye-ypepth@minedu.gov.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης