Αθήνα, 22-2-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 152

ΠΡΟΣ :

  1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
  2. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

  1. τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  2. τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
  3. τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων των Αποφοίτων Κολλεγίων

Από δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό μέσο εκπαιδευτικής ενημέρωσης πληροφορηθήκαμε τη συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) το οποίο θα έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των αποφοίτων των Κολλεγίων στην Ελλάδα.

Η συγκρότηση του Συμβουλίου προβλέπεται στα άρθρα 55 και 56 του ΠΔ 38/2010, ΦΕΚ 78/25-5-2010 τ.Α΄, όπως τροποποιήθηκαν από τις υποπαραγράφους 20 και 21, της παρ. Θ16, του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222/12-11-2012, τ.Α΄. Σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση του Υπουργού, το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου απαρτίζεται από 31 μέλη και το Τμήμα Β΄ από 29 μέλη. Στο Συμβούλιο, πέραν την Υπηρεσιακών παραγόντων, συμμετέχουν εκπρόσωποι πλήθους Επιμελητηρίων, Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Σωματείων, Συνδέσμων, Συλλόγων, κλπ.

Η Ομοσπονδία μας, που εκπροσωπεί τους Εκπαιδευτικούς – Λειτουργούς της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, παρά το ότι έχει άμεση σχέση με την αποφασιστική αρμοδιότητα (επαγγελματικά προσόντα και ισοδυναμίες) του Συμβουλίου, δεν περιλαμβάνεται στην σύνθεσή του. Κατόπιν αυτών, διαμαρτυρόμαστε για την παράλειψη εκπροσώπησης της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στο εν λόγω Συμβούλιο και

ζητούμε

την τροποποίηση της σχετικής αναφερόμενης απόφασης συγκρότησης με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στο Σ.Α.Ε.Π.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης