Αρχείο PDF

Αθήνα, 16-03-2023

 Αρ. Πρωτ.: 72

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

Κεντρική Υπηρεσία ΑΣΕΠ

 

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη κενών θέσεων λόγω μη αποδοχής διορισμών»
Σχετ.:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

    Σύμφωνα με την 197948/Ε1/13-12-2019 (Β΄4597) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε ο αριθμός των κενών θέσεων που θα καλύπτονταν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

     Ακολούθως, επειδή δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη δεκατριών (13) θέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής, οι οποίες είχαν καθοριστεί με την προαναφερόμενη ΚΥΑ εκδόθηκε η 99052/Ε1/10-08-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία πραγματοποιήθηκε ο ανακαθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Γ’ του ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13).

   Κατά το τρέχον σχολικό έτος, όπως προκύπτει από την 1928/16-08-2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίστηκαν 1.024 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ.

   Σύμφωνα με τις ανακλήσεις μονίμων διορισμών που εκδόθηκαν τον Νοέμβρη, δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία περίπου 100 εκπαιδευτικοί συνολικά όλων των βαθμίδων. Επειδή εξακολουθούν και υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Ζητούμε

    την έκδοση συμπληρωματικής εγκυκλίου διορισμών στις περίπου 100 κενές οργανικές θέσεις που προέκυψαν από άρνηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών της με αριθμ. πρωτ. 91715/E1/22-7-2022  (τ. ΑΣΕΠ 50/2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης/πρόσκλησης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα κάλυψης των κενών βάσει της αξιολογικής σειράς των πινάκων που ίσχυαν από το 2020, δεδομένου μάλιστα ότι με την έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αφού οι πιστώσεις υφίστανται.

     Ειδικότερα για την ειδική αγωγή πρέπει να θεωρηθεί πως η συμπληρωματική προκήρυξη είναι εντός των προθεσμιών ισχύος των πινάκων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας