Αρχείο PDF

Αθήνα, 15-03-2023

 Αρ. Πρωτ.: 71

ΠΡΟΣ :

κα. Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα. Ζωή Μακρή

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κ. Γεώργιο Βούτσινο

Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΚΟΙΝ :

Κεντρική Υπηρεσία ΑΣΕΠ

 

ΘΕΜΑ : «Διάκριση των πτυχίων ΤΕΙ προ 2001»
Σχετ.:

Αξιότιμη κα. Υπουργέ,

αξιότιμη κα. Υφυπουργέ,

αξιότιμε κ. Γενικέ

      Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3ΕΑ/2022, στις 04/08/22 διαπιστώθηκε η αυθαίρετη απόρριψη προσόντων-κριτηρίων ένταξης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.) των συμμετεχόντων σε αυτή, συσχετίζοντάς τα με τη χρονολογία απόκτησης του βασικού πτυχίου Τ.Ε.Ι. προ του 2001, επικαλούμενοι τον Ν. 2916/2001.

     Πιο συγκεκριμένα απορρίφτηκαν εσφαλμένα από τους κύριους πίνακες, συμμετέχοντες στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε το Πτυχίο τους (ΤΕΙ προ του 2001) από τον ΑΣΕΠ ως επαρκής τίτλος σπουδών για την ένταξη στους οικείους κλάδους ως Πτυχίο Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) και κατά συνέπεια δε λήφθηκε υπόψη και η προσκόμιση του έγκυρου, συναφούς μεταπτυχιακού τους στην Ε.Α.Ε.

        Επιπροσθέτως, εντάχθηκαν μόνο στους επικουρικούς πίνακες, συμμετέχοντες στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε το Πτυχίο τους (ΤΕΙ προ του 2001) από τον ΑΣΕΠ, αλλά κατείχαν μόνο σεμινάριο Ε.Α.Ε. (είτε είχαν προσκομίσει έγκυρο, συναφές μεταπτυχιακό στην Ε.Α.Ε. είτε όχι).

     Παρόλα αυτά οι πίνακες που ορίζουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την ένταξη στους οικείους κλάδους αναφέρουν με συγκεκριμένο τρόπο όλα τα πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ, ανεξαρτήτως έτους κτήσης του τίτλου των κλάδων ΠΕ 81- ΠΕ 90, είτε αυτά αποκτήθηκαν προ είτε μετά το 2001. 

 Σύμφωνα με το Νόμο 2916/2001:

στο άρθρο 1 ορίζεται ότι: «1. α) Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. β) Τα ιδρύματα των δύο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης λειτουργούν συμπληρωματικά, με διακριτές φυσιογνωμίες και ρόλους, σκοπό και αποστολή που διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστημιακό τομέα και τον τεχνολογικό τομέα.».

στο άρθρο 5 παρ. 12 περ. γ’, του ιδίου νόμου, προστέθηκε παράγραφος 3 στο άρθρο 25 του νόμου 1404/1983, με την οποία ορίζεται ότι: “το πτυχίο που χορηγείται από τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης».

 

         Έπειτα, από τη δημοσιοποίηση της αυθαίρετης απόρριψης πτυχιούχων ΤΕΙ προ του 2001 και τις νομικές προσφυγές που ακολούθησαν προς τους ιθύνοντες, στις 25 Νοέμβριου 2022, κατατέθηκε  τροπολογία στο ΦΕΚ 219/Α’-25-11-2022(Νόμος 4997) όπου στο άρθρο 75 αναφέρει:

 

«Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 18 -Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8 άρθρου 14 ν. 1566/1985

Η περ. ιη) της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985(Α’ 167) επικαιροποιείται ως προς το προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών του παλαιού κλάδου ΠΕ18, όπως ενοποιήθηκε στους κλάδους/ειδικότητες της περ. Α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, και διαμορφώνεται ως εξής: «ιη) Κλάδος ΠΕ18 πτυχιούχων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής για τις ειδικότητες που ορίζονται με απόφαση της παρ. 12 ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.».

 

       Στην τροπολογία αυτή δεν αναφέρεται καθόλου η περ. ιζ) της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985(Α’ 167) του παλαιού κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων Μηχανικών.

Επειδή

  1. Δεν προκύπτει από τις διατάξεις του Ν.2916/2001 διάκριση των πτυχίων ΤΕΙ σε προ και μετά του 2001 όσον αφορά την ισοτιμία τους, καθώς και η μη διάκριση των πτυχίων ΤΕΙ σε προ και μετά του 2001 αποτυπώνεται σαφώς και στις εισηγητικές εκθέσεις υποθέσεων  (2028 / 2006 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ), καθώς και 524 / 2013 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) που εξετάστηκαν από τον Άρειο Πάγο.
  2. Βάσει της παραπάνω τροπολογίας και αφού τα πτυχία του παλαιού κλάδου ΠΕ18 (προ ή μετά του 2001) αναγνωρίζονται ως πτυχία ΑΕΙ, τότε θα πρέπει να λογίζονται και τα πτυχία των πρώην κλάδων ΠΕ17 Τεχνολόγων Μηχανικών ως πτυχία ΑΕΙ.
  3. Οφείλουν οι υπεύθυνοι να προβούν άμεσα σε νέα διορθωτική τροπολογία ώστε να μην υπάρξουν πάλι αντίστοιχες διακρίσεις και αποκλεισμοί προσόντων-κριτηρίων, όπως αυτές που έγιναν στη προκήρυξη 3ΕΑ/2022, των συμμετεχόντων του πρώην κλάδου ΠΕ17 στις επερχόμενες προκηρύξεις.
  4. Δε νοείται με βάση το σύνταγμα να γίνεται διάκριση-αναγνώριση πτυχίων ορισμένων μόνον ειδικοτήτων ΤΕ προ του 2001.
  5. Επειδή η ίδια η προκήρυξη 3ΕΑ/2022 αναφέρει πως τα απαιτούμενα πτυχία είναι αντίστοιχα αυτών που κατατίθενται στη Γενική Εκπαίδευση και σύμφωνα με την τρέχουσα προκήρυξη 2ΓΕ/2023 τα πτυχία των ΤΕΙ δε διαχωρίζονται βάσει του έτους κτήσης τους.

Ζητούμε

        την αποκατάσταση της αδικίας που υπέστησαν οι συνάδελφοι πρώην κλάδου ΠΕ17 της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 και την άμεση συμπερίληψή τους στον κύριο πίνακα (πίνακας Β΄) αναπληρωτών και διορισμών της ειδικής αγωγής της προκήρυξης 3ΕΑ/2022 καθώς και την άμεση τροπολογία επί του παρόντος ζητήματος ώστε να μην υπάρξουν πάλι αντίστοιχες διακρίσεις και αποκλεισμοί προσόντων-κριτηρίων των συμμετεχόντων του πρώην κλάδου ΠΕ17 τόσο από την τρέχουσα προκήρυξη της Γενικής Εκπαίδευσης 2ΓΕ/2023 όσο και από τις επερχόμενες προκηρύξεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

 

Από ΔΣ