Αθήνα, 24-11-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 096

ΠΡΟΣ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. την Ενιαία Αρχή Πληρωμής, Γ.Λ.Κ.
 4. το Τμήμα Δ΄ – Ανάπτυξης Εφαρμογών Μισθοδοσίας Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 5. τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπ/σης  – Οικονομικά Τμήματα

ΚΟΙΝ :

 1. κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 2. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Ειδ. Γραμμ. Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την Ο.Λ.Μ.Ε. & τις Ε.Λ.Μ.Ε.
 4. το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 5. την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 6. τον Συνήγορο του Πολίτη
 7. την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
 8. τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης
 9. τα Σχολεία (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. – ΓΕ.Λ. – Γυμνάσια)
 10. τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: Αποτροπή συμμετοχής της Διοίκησης σε παράνομες ενέργειες Καταστρατήγησης Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων, Ατομικών Ελευθεριών και αθέμιτων χρεώσεων

Σχετ.:   1. Το με αρ. 021/23-11-2012 Δελτίο Τύπου – Καταγγελία μας

            2. Η με αρ. πρωτ. 095/24-11-2012 επιστολή μας προς την ΑΔΕΔΥ, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ

Σε συνέχεια των αναφερομένων στα ως άνω σχετικά έγγραφά μας, οφείλουμε να καταγγείλουμε αρμοδίως τις παράνομες πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. σε όλη τη Χώρα, και να απαιτήσουμε από την Δημόσια Διοίκηση να τηρεί τη Νομοθεσία που αφορά στην κατοχύρωση των Συνδικαλιστικών και Πολιτικών Ελευθεριών των εργαζομένων, και στη δυνατότητα είσπραξης των συνδρομών των Ενώσεων μέσω της μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα:

Από τον Φεβρουάριο και μέχρι σήμερα, πολλές Ε.Λ.Μ.Ε. έχουν εκδώσει δημόσιες ανακοινώσεις, τις οποίες αναρτούν και στο διαδίκτυο (*), με τις οποίες «πληροφορούν» τους εκπαιδευτικούς ότι: «Ως γνωστόν η Ε.Λ.Μ.Ε. μας, όπως σχεδόν όλες οι Ε.Λ.Μ.Ε. της χώρας, υλοποιήσαμε την απόφαση Ο.Λ.Μ.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε. να γίνεται η παρακράτηση των εισφορών μας μέσω της μισθοδοσίας» και ότι «επιλέξαμε οι νέες συνδρομές της περιόδου 2012-2013 να παρακρατούνται αυτόματα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών» σε …μηνιαίες δόσεις !! Στη συνέχεια καλούν «…όσους συναδέλφους ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να είναι μέλη της Ε.Λ.Μ.Ε. ΝΑ ΤΟ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στο Δ.Σ. …», μάλιστα μέχρι ορισμένη …προθεσμία (!!), ή «…θα το  δηλώσουν ενυπόγραφα και με το όνομά τους σε διπλανή παρακάτω στήλη …» σε έγγραφο «Προς Υπογραφή από όλους τους συναδέλφους» που αποστέλλουν στα Σχολεία, ζητώντας από «…όλους τους συναδέλφους με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των συνδέσμων Ε.Λ.Μ.Ε., να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου και με αυτό τον τρόπο να εγκρίνουν την παραπάνω διαδικασία» (sic) !!

Πέρα από την παραβίαση κάθε έννοιας συνδικαλιστικής ηθικής, δεοντολογίας και πρακτικής, για τα οποία απευθυνθήκαμε στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με το με αρ. 095/24-11-2012 έγγραφό μας, προκύπτουν πολλαπλά ερωτήματα για την πιθανή ανάμιξη της Διοίκησης σε σωρεία παρανόμων πράξεων. Αναλυτικά:

 1. 1.    Εάν υπάρχει ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ε.Λ.Μ.Ε. και κάλεσε «…με ευθύνη του…» τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του «…να λάβουν ενυπόγραφα γνώση του εγγράφου…» της, «… και με αυτό τον τρόπο να εγκρίνουν την παραπάνω διαδικασία…», τότε η Διοίκηση έχει παραβιάσει κατάφορα το Ν. 1264/1982 και συγκεκριμένα:

1.α) Το άρθρο 7, παρ. 1, σύμφωνα με το οποίο ο «κάθε εργαζόμενος … έχει ΔΙΚΑΙΩΜΑ» και όχι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, «…να γίνει μέλος ΜΙΑΣ», και όχι ΤΗΣ μιας, συνδικαλιστικής «…οργάνωσης …».

1.β) Κατά συρροή το άρθρο 14, παρ. 2, που ορίζει ότι «Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε άτομα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα:»

¾      την παρ. 2α, «να ασκούν επιρροή στους εργαζομένους, για την ίδρυση ή μη ίδρυση συνδικαλιστικής οργάνωσης»

¾      την παρ. 2β, «να επιβάλλουν ή να παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο την προσχώρηση εργαζομένων σε ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση»

¾      την παρ. 2γ, «να απαιτούν από τους εργαζομένους δήλωση συμμετοχής, μη συμμετοχής ή αποχώρησης από συνδικαλιστική οργάνωση»

¾      την παρ. 2δ, «να υποστηρίζουν ορισμένη συνδικαλιστική οργάνωση ή με οικονομικά ή με άλλα μέσα»

¾      την παρ. 2ε, «να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη …λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων»

 1. 2.    Εάν υπάρχει ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προχώρησε στην παρακράτηση από την μισθοδοσία των συναδέλφων της συνδρομής για τις Ε.Λ.Μ.Ε., α) χωρίς να του έχουν προσκομιστεί έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι πράγματι ΜΕΛΗ των Ενώσεων αυτών, και β) χωρίς να του έχει προσκομιστεί η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τους για την χρέωση της μισθοδοσίας τους με την ετήσια συνδρομή, τότε η Διοίκηση έχει παραβιάσει κατάφορα:

2.α) Το άρθρο 5, παρ. 1.α, του Ν.1264/1982 που ορίζει ότι οι πόροι των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι «… οι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και οι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ εισφορές των ΜΕΛΩΝ».

2.β) Το αρ. 9, του Ν. 2303/1995 που προβλέπει ότι «Η παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών των δημοσίων υπαλλήλων, υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων στις οποίες ανήκουν, ΔΥΝΑΤΑΙ» και όχι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, «…να διενεργείται από τις μηνιαίες αποδοχές τους», «… με τη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ τους…» και όχι δια της εις άτοπον επαγωγής, δηλαδή ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΑΡΝΗΣΕΩΣ.

2.γ) την Κ.Υ.Α. 2/77200/0022/25-10-1999 με την οποία «Το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο προσκομίζει στον εκκαθαριστή των αποδοχών, ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων, οι οποίοι ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ» και όχι ΔΕΝ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ, «…  να καταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά…».

 1. 3.    Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις λαμβάνουν (άτυπα) αναλυτική κατάσταση των μισθοδοτούμενων εκπαιδευτικών της περιοχής τους, με συγκεκριμένο όμως σκοπό, να ελέγξουν ότι τα μέλη (ή τα υποψήφια μέλη) τους είναι όντως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί. Για να προτείνουν όμως οι Ε.Λ.Μ.Ε. την παραπάνω διαδικασία ως εφικτή, προκύπτει ότι: α) από την κατάσταση αυτή αφαιρούν τα ονόματα μόνο όσων τους υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ παρακράτησης, και στην συνέχεια, β) την υποβάλλουν στον Εκκαθαριστή ως «ονομαστική κατάσταση όσων ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να καταβάλλουν τη μηνιαία εισφορά». Στην περίπτωση αυτή, συντρέχουν οι εξής κατάφορες παραβάσεις για τον ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, τον ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, και τις Ε.Λ.Μ.Ε. ταυτόχρονα:

3.α) Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών που κατέχει η Υπηρεσία για την μισθοδοσία τους, για αλλότρια χρήση από αυτήν για την οποία χορηγήθηκαν.

3.β) Παραβίαση της συνταγματικά προστατευόμενης αυτοδιάθεσης των πολιτών και αυθαίρετη ερμηνεία της βούλησής τους.

3.γ) Κατασκευή και χρήση ψευδών δηλώσεων κατά συρροή.

3.δ) Αυθαίρετη χρέωση, χωρίς την ευθεία συγκατάθεση του συναλλασσόμενου.

Πραγματικά, ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ να μην υπάρχει ούτε ένας Διευθυντής Σχολείου, ούτε ένας Εκκαθαριστής Μισθοδοσίας, και ούτε ένας Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που να έχουν προβεί στις παραπάνω ενέργειες.

Όμως η πρόσκληση των Ε.Λ.Μ.Ε. προς όλους αυτούς, και προς τους Εκπαιδευτικούς, για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι ΥΠΑΡΚΤΗ, συγκεκριμένη και ΔΗΜΟΣΙΑ !!

Συναισθανόμενοι την βαρύτητα των ανωτέρω πράξεων, που ευχόμαστε να μην έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα, ενδεχομένως όμως να συμβούν στο μέλλον από αβλεψία ή επιπολαιότητα, ή ελλειπή ενημέρωση παραγόντων της Διοίκησης,

Καλούμε

τον Υπουργό Παιδείας να διατάξει κατεπείγουσα διενέργεια εσωτερικού ελέγχου των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου αναφορικά με τα παραπάνω, και

 • Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ήδη διενεργηθεί κρατήσεις από τη μισθοδοσία εκπαιδευτικών για το σκοπό αυτό, να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Εάν διαπιστωθούν τυχόν παρατυπίες, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ χωρίς άλλη διατύπωση τα χρήματα στους δικαιούχους, ΧΩΡΙΣ να λάβει άλλη έκταση το θέμα.
 • Σε κάθε περίπτωση, να εκδώσει Εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης, τις Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, και τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, με συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου 1264/1982 και τη μη εμπλοκή Υπηρεσιακών Παραγόντων σε συνδικαλιστικές δραστηριότητες, «καλέσματα» και πρακτικές.
 • Να εκδώσει Εγκύκλιο προς τους Εκκαθαριστές Μισθοδοσίας, με συγκεκριμένες οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου, προκειμένου να διενεργήσουν την χρέωση της μισθοδοσίας του εκπαιδευτικού, και να τους υποχρεώνει να ζητούν:

¾      Διαπίστωση ότι τα αναγραφόμενα στον «ονομαστικό κατάλογο» πρόσωπα (που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. 2/77200/0022/25-10-1999), αποτελούν πράγματι μέλη της Ένωσης που αιτείται την χρέωση της μισθοδοσίας τους (αίτηση εγγραφής μέλους, και αποδοχή της από το αρμόδιο όργανο, κατά το άρθρο 7, παρ. 5, Ν.1264/1982).

¾      Διαπίστωση του ύψους της ετήσιας συνδρομής κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό της οργάνωσης (άρθρο 5, παρ. 2, Ν.1264/1982), καθώς και την ανάλυση του ποσού κατά αποδέκτη.

¾      Διαπίστωση της «θετικής βούλησης» (έγγραφης συγκατάθεσης) των μελών της Ένωσης που επιθυμούν να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή τους με χρέωση της μισθοδοσίας τους (κατά το αρ. 9, του Ν. 2303/1995, και την ως άνω Κ.Υ.Α.).

¾      Ανανέωση των ανωτέρω στοιχείων κατ’ έτος, δεδομένου ότι κάθε χρόνο τροποποιούνται τα δεδομένα (ετήσια συνδρομή, ποσά κατά αποδέκτη, αριθμός και ονοματεπώνυμα μελών), ακόμη και η επιθυμία των μελών να χρεώνεται η μισθοδοσία τους (άλλωστε, πουθενά στους Νόμους δεν αναφέρεται ότι πρόκειται για ΠΑΓΙΑ και ΔΙΑ ΒΙΟΥ συγκατάθεση του μέλους).

Επίσης,

καλούμε

 • Τα στελέχη της Διοίκησης της Εκπαίδευσης να εφαρμόζουν πιστά το Νόμο, και
 • Τους συναδέλφους να μην υποκύπτουν στις πιέσεις και στην ψυχολογική βία που τους ασκείται, και να καταγγείλουν άμεσα, συγκεκριμένα περιστατικά καταστρατήγησης του Νόμου σε σχέση με τα παραπάνω. Τα προσωπικά δεδομένα των καταγγελλόντων, εννοείται ότι θα διαφυλάσσονται.

Ζητούμε

συνάντηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με τον Υπουργό Παιδείας, για εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας.

Ελπίζουμε να μην βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να επανέλθουμε στο μέλλον με συγκεκριμένες περιπτώσεις καταστρατήγησης του Νόμου, που τυχόν θα μας καταγγελθούν από παθόντες εκπαιδευτικούς, και

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης