Αρχείο PDF

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 03-11-2020

 Αρ. Δ.Τ.: 22

Το Υ.ΠΑΙ.Θ ξέχασε ότι και για τα ΕΠΑ.Λ έχει νομοθετήσει την Τράπεζα Θεμάτων Δ.Δ.

Η ΟΛΤΕΕ είχε εκφράσει την αντίθεσή της με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η τράπεζα θεμάτων στο παρελθόν και είχε ταχθεί υπέρ της  κατάργησής της. Πρέπει να κυλήσει  πολύ νερό στο μύλο και να υλοποιηθούν πολλά βήματα ακόμα μετά από συζήτηση με την σχολική κοινότητα για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του εγχειρήματος χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και ανισότητες.

Τον Ιούνιο ψηφίστηκε ο Νόμος 4692/2020 (ΦΕΚ111/Α/12-6-2020) με θέμα: Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις. Όπου  στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 σχετικά με την Τ.Θ.Δ.Δ. αναφέρεται ότι: «Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και Β΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους.»

Σε ό,τι αφορά τα ΓΕ.Λ. τηρήθηκε η «υποχρέωση», εμπρόθεσμα, που είχε το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης του ΓΕ.Λ.  για το  σχολικό έτος 2020 – 2021 με την  Υ.Α  με αριθμ.125735/Δ2/21-9-2020 (ΦΕΚ 4178/Β/28-9-2020).

 Παράλληλα εκδόθηκε και η Υ.Α  με αριθμ. 125708/Δ2/21-9-2020  ΦΕΚ 4177/Β/28-9-2020 με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Εκπρόθεσμα και “φυσικά” με καθυστέρηση εκδόθηκε η απόφαση, που αφορά τα ΕΠΑ.Λ. και τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ, με αριθμ. Φ4/145532/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4786/Β/30-10-2020): Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). »

Όμως και αυτή, είναι ελλιπής. Γιατί δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των επιτηρητών, τις υποχρεώσεις των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, την βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων (ποιος δηλαδή διορθώνει τα γραπτά), τη διαδικασία αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και τέλος το χρόνο φύλαξης των γραπτών δοκιμίων.

Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. για μια ακόμα φορά «ξεχάστηκαν» και αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε σχέση με τους μαθητές των ΓΕ.Λ.. Την ίδια τακτική ακολουθεί το Υ.ΠΑΙ.Θ. και για την ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται οι μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ. στις Πανελλαδικές. Ενώ για τα ΓΕ.Λ. η ύλη ανακοινώνεται αρχές Ιουλίου, για τους ‘παρίες’ της εκπαίδευσης, που με τον τρόπο του το Υπουργείο έχει κατατάξει τους μαθητές/τριες των ΕΠΑ.Λ., στην καλύτερη περίπτωση στο τέλος Σεπτεμβρίου, όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένως με επιστολές (2019, 2018).

Όσον αφορά για την δημοσιοποίηση των θεμάτων της Τ.Θ.Δ.Δ., δεν πιστεύουμε  ότι θα ακολουθήσουν την ίδια τακτική που ακολούθησαν το 2014. Δηλαδή να τα δημοσιοποιήσουν τρεις μέρες πριν αρχίσουν οι γραπτές εξετάσεις. Για την ιστορία η τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας ανακοινώθηκε στις 26/05/2014 και οι εξετάσεις άρχιζαν στις 29/05/2014!!

Απαιτούμε

  • Την ίση μεταχείριση των μαθητών/τριών και των δύο τύπων Λυκείου
  • Την έναρξη διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα για την εφαρμογή της Τ.Θ.Δ.Δ.
  • Την άμεση και έγκαιρη έκδοση των Υ.Α που προβλέπονται και για τα ΕΠΑ.Λ και τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
  • Την άμεση δημοσιοποίηση των θεμάτων 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ