Αθήνα, 21-2-2013

 Αριθμ. Πρωτ.: 150

ΠΡΟΣ :

 1. Τις Περιφερειακές Δ/σεις Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης
 2. Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ :

 1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Θ.Π.Α.
 2. τον κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 3. τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 4. την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (Ε.Υ.Ε.Ε.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 5. Τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια
 6. τα Σχολεία Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 7. τις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., τα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Υποδομές για την Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής στα Σχολεία

Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 135/28-1-2013 επιστολή μας προς τον Υπουργό με θέμα «Προμήθεια και Εγκατάσταση Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής», β) Το με αρ. 35/15-2-2013 Δελτίο Τύπου μας με θέμα «Κινητά Εργαστήρια – Αεικίνητος Παραλογισμός»

Σχετικά την Προκήρυξη του έργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση 1.760 Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής» και τα αναπτυσσόμενα στα ως άνω σχετικά,

παρακαλούμε

να μας γνωρίσετε σχετικά με τα Δημοτικά σχολεία και τα Γυμνάσια της περιοχής σας:

α) εάν επιθυμούν την παραλαβή τέτοιων Κινητών Εργαστηρίων, και

β) εάν δύνανται να τα αξιοποιήσουν, ενημερώνοντάς συγκεκριμένα για το εάν:

 1. Διαθέτουν ήδη εργαστήριο πληροφορικής (σε καταφατική περίπτωση, πόσες θέσεις εργασίας έχουν και εάν λειτουργούν ικανοποιητικά οι υπολογιστές).
 2. Διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας στις οποίες χωρούν (πλέον του μόνιμου εξοπλισμού των τάξεων, με τα θρανία, έδρα, βιβλιοθήκες, κλπ) τα Κινητά Εργαστήρια Πληροφορικής, χωρίς την ριζική τροποποίηση της διαρρύθμισης της αίθουσας, και με δεδομένο τον υπολογισμό του αριθμού των μαθητών ανά αίθουσα σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου (1 μαθητής ανά 1,5 m2 αίθουσας).
 3. Διαθέτουν επαρκείς σε διάσταση διαδρόμους, και θύρες αιθουσών για την κίνηση και διέλευση των Κινητών Εργαστηρίων.
 4. Διαθέτουν κενή αποθήκη φύλαξης των Κινητών Εργαστηρίων και – σε περίπτωση που δεν έχουν – πού σκοπεύουν να φυλάσσουν τα εργαστήρια αυτά.
 5. Εφόσον δεν λειτουργούν σε εντελώς ισόγεια κτήρια, εάν διαθέτουν ανελκυστήρα μεταφοράς των Κινητών Εργαστηρίων από όροφο σε όροφο, διαστάσεων θύρας και θαλάμου, όπως στα σκαριφήματα.

Δεδομένου του ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το Υπουργείο κάποιο σχέδιο αυτού του τροχήλατου ερμαρίου, αναγκαζόμαστε να επισυνάψουμε σχετικό σκαρίφημα πιθανής κάτοψής του για να διευκολύνουμε τους υπολογισμούς:

Α. Σε ανάπτυξη (κατά την εργασία των μαθητών). Απαιτούμενος ελεύθερος χώρος εντός των αιθουσών διδασκαλίας ελάχιστων διαστάσεων κατ’ ελάχιστον 5,45x4,20 μέτρων

Β. Σε σύμπτυξη (κατά τη μεταφορά και αποθήκευση). Ελάχιστες διαστάσεις 4,95x1,00 μ.

Υπενθυμίζουμε το αυτονόητο δικαίωμά μας να λάβουμε γνώση όλων των παραμέτρων υλοποίησης της ως άνω Προμήθειας, τόσο ως φορολογούμενοι πολίτες, όσο και ως εκλεγμένοι Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Λειτουργών. Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης