Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

17ο Τακτικό Συνέδριο Αντιπροσώπων

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

(συνδικαλιστικής περιόδου 2018-2020)

 Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 1. Διατήρηση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΜΕΣΑ στη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΟΧΙ στην ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, της Τ.Ε.Ε. με την ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.
 2. ΟΧΙ στην ενοποίηση των δύο Τύπων Λυκείου. Αυθύπαρκτο 3ετές Λύκειο της Τ.Ε.Ε., που θα παρέχει Πτυχίο Ειδικότητας με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου. Ακώλυτη πρόσβαση των αποφοίτων της Τ.Ε.Ε. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε όλες τις σχολές και τα τμήματα, καθώς και στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας όλων των κλάδων και βαθμίδων.
 3. Τέταρτο έτος επαγγελματικής Εξειδίκευσης – Πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας υπό την παρουσία Εκπαιδευτικού, ενταγμένο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, που θα απονέμει, μετά την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές εξετάσεις, Δίπλωμα Ειδικότητος επιπέδου 5.
 4. Σύνταξη όλων των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ανά Ειδικότητα. Σύνταξη Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών με βάση τα Επαγγελματικά Περιγράμματα. Σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών με βάση τα Ωρολόγια και τα Επαγγελματικά Περιγράμματα. Συγγραφή νέων, επίκαιρων τεχνολογικά, βιβλίων τεχνικών ειδικοτήτων.
 5. Τμήματα μέχρι δεκαπέντε (15) μαθητών στα μαθήματα γενικής παιδείας και στο θεωρητικό μέρος των τεχνικών μαθημάτων, μέχρι δέκα (10) μαθητών στο εργαστηριακά μαθήματα με δεύτερο εκπαιδευτικό από 11 έως 15 μαθητές. Λειτουργία ολιγομελών τμημάτων.
 6. Εξορθολογισμός του ελάχιστου αριθμού μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ., μειώνοντας τον ελάχιστο αριθμό μαθητών σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. Μοναδικό τμήμα σε Καλλικρατικό Δήμο, μεγάλη απόσταση μεταξύ σχολείων, ειδικές εισηγήσεις για τοπικούς λόγους, κ.α.).
 7. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ της Τ.Ε.Ε. στην Πράξη και όχι στα Λόγια. Υιοθέτηση της πρότασης της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. για το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. ΟΧΙ στην ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, τη ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, τη ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΟΜΕΩΝ και ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ. ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ. Ίδρυση και λειτουργία πλέγματος Πειραματικών Λυκείων της Τ.Ε.Ε. και σύνδεση τους με τα Α.Ε.Ι.. Αυτόνομα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.). Σ.Ε. και Ε.Κ. με σύγχρονο τεχνολογικά εργαστηριακό εξοπλισμό και αύξηση χρηματοδότησης των εργαστηρίων. ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ σε βάρος των σχολείων της Τ.Ε.Ε. και των μαθητών της νωρίς τη συναίνεση των εκπαιδευτικών και του συνόλου της σχολικής κοινότητας.
 8. Απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την ολοκληρωτική και άμεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Γενναία αύξηση των δαπανών για την Παιδεία με στόχο το 5% του Α.Ε.Π..
 9. Επανασύσταση Υφυπουργείου για την Τ.Ε.Ε.. Επαναλειτουργία ανεξάρτητων Γραφείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ανά Δ.Δ.Ε.) που θα αναφέρονται σε ανεξάρτητα Περιφερειακά Γραφεία (ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης) και εκείνα με τη σειρά τους στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Στελέχωση των Γραφείων και της Διεύθυνσης Ε.Ε. με έμπειρους εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων. Στελέχωση με το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών και των γραμματειών των σχολείων.
 10. Άμεση επαναλειτουργία των υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης, Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείων Σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας (ΓΡΑ.ΣΥ.) – Παρατηρητήρια Εργασίας. Πλήρης και άμεση στελέχωση των νέων δομών εκπαίδευσης.
 11. Σύσταση και στελέχωση πανελλαδικού δικτύου για την ψυχολογική υποστήριξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 12. Για το υπάρχον σύστημα, το  ποσοστό εισαγωγής αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καθοριστεί τουλάχιστον 20 % για τα Πανεπιστήμια και  50 % για τα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ανωτάτων, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού κ.α.
 13. Να προστεθεί εκπρόσωπος από την Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στην Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και στην Σύσταση Εθνικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).
 14. Κατάργηση του όρου «μη παρακολουθών/ούσα».

Β. ΚΛΑΔΙΚΑ

 1. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για σύννομο και δίκαιο σύστημα διαδικασιών για το διορισμό των μονίμων και την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
 2. Άμεση κάλυψη των υφισταμένων οργανικών κενών με τον Έγκαιρο διορισμό του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 3. Ολοκλήρωση όλων των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεων, κλπ) μονίμου εκπαιδευτικού προσωπικού μέχρι το τέλος Απριλίου.
 4. Κάθε αναγκαία πρόβλεψη και ενέργεια ώστε οι λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό να καλύπτονται μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
 5. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί να υπηρετούν αποκλειστικά και μόνο στα σχολεία του τυπικού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας. ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Ειδικοτήτων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ χωρίς την προγενέστερη σύμφωνη άποψη του κλάδου.
 6. Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω συνεχών ενδοσχολικών και εξωσχολικών προγραμμάτων, με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
 7. Εκπαιδευτικές άδειες για την πραγματοποίηση δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 8. Σύλλογος Διδασκόντων με αυξημένες αρμοδιότητες, πλήρεις, αποκλειστικές και καθοριστικές για τη λειτουργία του σχολείου.
 9. Εκπαίδευση των υποψήφιων στελεχών για όλες τις θέσεις ευθύνης.
 10. Επαναφορά του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 δεδομένα. Βαθμιαία και προοδευτική μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε συνάρτηση με την προϋπηρεσία αλλά και με την ηλικία του εκπαιδευτικού. Μείωση του ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων κατά τρεις ώρες από το υποχρεωτικό τους ωράριο.
 11. Αύξηση των αποδοχών για γρήγορη επιστροφή στα επίπεδα προ κρίσης και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
 12. Μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές. Μείωση στα όρια συνταξιοδότησης. Καμία μείωση κύριων και επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εν ενεργεία και των συνταξιούχων.
 13. Να λογίζεται ως εκπαιδευτική η οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε κάθε βαθμίδα δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Κάθε προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα να προσυπολογίζεται στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Γ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ

 1. Παιδεία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, πραγματικά δημόσιο και δωρεάν αγαθό. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΧΟΛΕΙΑ στην υπηρεσία του Λαού και της Χώρας.
 2. Αναβάθμιση του κύρους της Τ.Ε.Ε.. Καταξίωση των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών της.
 3. Ουσιαστικός Διάλογος για τη Παιδεία με βάση και τις προτάσεις των Φορέων εκπροσώπησης του Κλάδου και της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
 4. Αρνούμαστε τις μνημονιακές επιταγές που διαλύουν την Εκπαίδευση, τις «Οδηγίες» της Ε.Ε. και άλλων.
 5. Απορρίπτουμε τα «μισθολόγια – φτωχολόγια». Αρνούμαστε τα σφαγιαστικά ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, φορολογικά μέτρα.
 6. Ζητούμε διασφάλιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Επαρκή ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ των Ασφαλιστικών Ταμείων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Από ΔΣ