Λειτουργία ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ. και συνεργασία με Δ.Ι.Ε.Κ. στη Χαλκιδική

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2016/01/ΟΛΤΕΕ-107_-Λειτουργία-ΕΠΑ.Λ.-Ε.Κ.-και-συνεργασία-με-Δ.Ι.Ε.Κ.-στη-Χαλκιδική.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 7-1-2016

 Αρ. Πρωτ.: 107

ΠΡΟΣ :

κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

ΚΟΙΝ:

-Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

-Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

-Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

-Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

-Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

-Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

-Εκπαιδευτικούς, MME

 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ. και συνεργασία με Δ.Ι.Ε.Κ. στη Χαλκιδική

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο καθεστώς έχει υιοθετηθεί από τη Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής, αναφορικά με τη λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τα Ε.Κ., αλλά και στη συνεργασία των τελευταίων με τα Δ.Ι.Ε.Κ. Η συγκεκριμένη ιδιομορφία άρχισε να αποκτά χρόνια διάσταση και βρίσκεται έξω από κανόνες, λογική, σε ευθεία αμφισβήτηση όσων ρυθμίζονται από τις ισχύουσες Υ.Α. οι οποίες είτε δεν εφαρμόζονται, είτε καταστρατηγούνται ως προς το πνεύμα αλλά και ως προς το γράμμα. Αναλυτικά:

Α. Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)

Στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 9493/Δ4/20-01-2015, βαθ. προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ, ΑΔΑ: Ω5ΤΞ9-1ΞΣ και θέμα: «Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)», αναφέρεται: «(…) 3. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι καταρτιζόμενοι των Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. και εφόσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας ΕΠΑ.Λ. ορίζεται υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ. με πρόταση του Δ/ντή του Ε.Κ. και απόφαση της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο αναφερόμενος εκπαιδευτικός δεν είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος για όλες τις ημέρες της εβδομάδος. Στις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του Ε.Κ. προσφέρει αποκλειστικά τις διοικητικές του υπηρεσίες στο ωράριο λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.Σ.Ε.Κ. (…)».

Ομοίως στην Υ.Α. με αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015) άρθρο 10 «Συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.», αναφέρεται: «4. Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και οι μαθητές των Σ.Ε.Κ., όταν αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του Ε.Κ. κατά το οποίο εξυπηρετούνται τα ΕΠΑ.Λ., ορίζεται υπεύθυνος του Ε.Κ. εκπαιδευτικός από τα στελέχη διοίκησής του, με πρόταση του Διευθυντή του Ε.Κ. και απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα διδακτικό έτος. Ο παραπάνω υπεύθυνος, μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε ημέρα (…)».

Στη Χαλκιδική λειτουργούν δύο Δ.Ι.Ε.Κ. και καμία Δ.Σ.Ε.Κ. Συγκεκριμένα τα Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής (με έδρα τον Πολύγυρο) και Ν. Μουδανιών, που εξυπηρετούνται για τις ανάγκες των καταρτιζόμενων από τα εργαστήρια κατεύθυνσης τομέων των Ε.Κ. Πολυγύρου και Ν. Μουδανιών αντίστοιχα. Το απογευματινό ωράριο λειτουργίας και των δύο αυτών Δ.Ι.Ε.Κ., Χαλκιδικής και Ν. Μουδανιών, δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας των συστεγαζόμενων με αυτά ΕΠΑ.Λ., που εξυπηρετούνται από τα ίδια Ε.Κ., δηλ. αφ’ ενός του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου και αφ’ ετέρου του ημερήσιου και του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών.

Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω Υ.Α. για τα δύο Δ.Ι.Ε.Κ. θα έπρεπε να έχει ορισθεί, στο ωράριο λειτουργίας τους, υπεύθυνος του αντίστοιχου Ε.Κ. το προηγούμενο αλλά και το τρέχον διδακτικό έτος. Στη μεν περίπτωση των Δ.Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής – Ε.Κ. Πολυγύρου η Υ.Α. δεν εφαρμόσθηκε ποτέ, στη δε περίπτωση των Δ.Ι.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών – Ε.Κ. Ν. Μουδανιών ορίστηκε υπεύθυνος μόνο κατά το παρελθόν διδακτικό έτος και για το χρονικό διάστημα από 19/2 μέχρι 10/3/2015 με το γνωστό και πρωτοφανές φαινόμενο bullying σε βάρος του ορισμένου – υπεύθυνου για τη λειτουργία εκπαιδευτικού που καταγγέλθηκε με επιστολή προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (βλ. https://www.oltee.gr/?p=4063) και την επόμενη σχετική αυτής (αρ. πρωτ. 58/16-3-2015) με την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Εκδόθηκαν επί του θέματος και 2 δελτία τύπου (βλ. https://www.oltee.gr/?p=4070 και https://www.oltee.gr/?p=4109).

Ο τέως Δ/ντης Δ.Ε. Χαλκιδικής (συνταξιούχος πλέον), ο νυν αναπληρωτής αλλά και υποψήφιος Δ/ντης Δ.Ε. Χαλκιδικής που υπηρετεί και από τη θέση του Δ/ντη Ε.Κ. Πολυγύρου, αλλά και όλοι οι λοιποί Δ/ντες Ε.Κ., τέως και νυν, επέλεξαν να μην εφαρμόζουν την προαναφερόμενη Υ.Α. !!! Το καθήκον στη διακριτική τους ευχέρεια !!!

Β. Λειτουργία των Ε.Κ.

Ο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015) αναφέρει στο άρθρο 22, παρ. 4στ «(…) Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως Διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., θα πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. που έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και δεν πρέπει να έχουν κριθεί υπεράριθμοι. (…)».

Η Υ.Α. με αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318/τ.Β΄/1-7-2015) ορίζει:

Άρθρο 4 «Καθήκοντα Υπεύθυνων Τομέων Εργαστηρίων»: «1. Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων του Ε.Κ. προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες, ενός ωραρίου (…) ι) Ο υπεύθυνος Τομέα Εργαστηρίων Ε.Κ. προηγείται στην κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου, το οποίο καλύπτει μόνο με εργαστηριακά μαθήματα. κ) Όταν σε κάποιο εργαστήριο δεν είναι δυνατό να ορισθεί υπεύθυνος εκπαιδευτικός για οποιοδήποτε λόγο, τότε ορίζεται αυτοδίκαια υπεύθυνος για το εργαστήριο αυτό, ο αντίστοιχος υπεύθυνος Τομέα στον οποίο ανήκει το εργαστήριο (…)»,

Άρθρο 5 «Καθήκοντα Υπεύθυνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης»: «1. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου κατεύθυνσης του Ε.Κ. προσφέρει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στο Ε.Κ. και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες, ενός ωραρίου (…) ζ) Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους υπεύθυνους εργαστηρίων μόνο με εργαστηριακά μαθήματα. Αν αυτό είναι αδύνατον, λόγω έλλειψης εργαστηριακών διδακτικών ωρών, τότε είναι δυνατόν να ανατίθενται ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, με προτεραιότητα τα μικτά μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή τυπικά δεν ορίζεται υπεύθυνος εργαστηρίου (την τυπική ευθύνη έχει ο υπεύθυνος τομέα), αλλά εκπαιδευτικός, με μερική διάθεση και τουλάχιστον 12 ώρες στο Ε.Κ., ο οποίος έχει ως μοναδικό εξωδιδακτικό καθήκον την ευθύνη συγκεκριμένου εργαστηρίου κατεύθυνσης του Ε.Κ. Την απόφαση λαμβάνει ο σύλλογος διδασκόντων του Ε.Κ. (…) 3. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης του Ε.Κ. είναι εκπαιδευτικοί με ολική διάθεση στο Ε.Κ. μόνιμοι ή αναπληρωτές και προσφέρουν αποκλειστικά τις υπηρεσίες τους στο Ε.Κ., καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους»,

Άρθρο 7 «Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ε.Κ. και Σ.Ε.»: «Οι εκπαιδευτικοί διατίθενται στα Ε.Κ. από τα ΕΠΑ.Λ, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ μετά από εισήγηση του Δ/ντή του Ε.Κ., για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, μετά από συνεργασία των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ που εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. και των Διευθυντών των Ε.Κ. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την στελέχωση του Ε.Κ. με υπευθύνους εργαστηρίων (…)»

Ο Αναπληρωτής Δ/ντής της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής και Δ/ντής του Ε.Κ. Πολυγύρου απέστειλε, προς τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ν. Χαλκιδικής, το με αριθ. πρωτ. 5892/26-8-2015 έγγραφό του με θέμα: «Ωράριο Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτικών» (βλ. https://drive.google.com/file/d/0By9rGx4zWVgJdnJqUmJQT1g1aUE/view?usp=sharing). Παρά ταύτα:

1.  Στο Ε.Κ. Ν. Μουδανιών δεν έχουν ακόμη ορισθεί Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, για κανέναν από τους τρεις Τομείς που λειτουργούν, ενώ ήδη βρισκόμαστε περί τα μέσα του διδακτικού έτους (σε δύο εβδομάδες θα έχει λήξει το Α΄ Τετράμηνο) !!!

2. Διατίθενται εκπαιδευτικοί από το ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου στο Ε.Κ. Πολυγύρου:

α) Για 10 εργαστηριακές ώρες κατά περίπτωση, είτε με μερική, είτε με ολική διάθεση!!!

β) Για 10, 12 και 14 εργαστηριακές ώρες ολικώς, υπεύθυνοι εργαστηρίων με μείωση ωραρίου !!!

γ) Ακόμη και για 8 εργαστηριακές ώρες, με μερική διάθεση, υπεύθυνος εργαστηρίου με μείωση ωραρίου !!!

(βλ. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής Πράξη 38/7-10-2015 (πίνακας Δ)

http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/966/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A138_7-10-2015.doc)

3. Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηρίων του Ε.Κ. Πολυγύρου διατίθενται στο ΕΠΑ.Λ. Πολυγύρου για 3 και 6 ώρες !!! (βλ. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής Πράξη 39/13-10-2015 (πίνακας Ζ) http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/972/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A139_13-10-2015.doc)

4. Εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών διατίθενται ολικώς στο Ε.Κ. Ν. Μουδανιών για 13, 14 και 17 ώρες !!! (βλ. Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής ανακοινοποίηση (26-10-2015) στο ορθό της Πράξης 41/20-10-2015 (πίνακας Ε)

http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/985/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC.pdf)

5. Πολλαπλές και με ερωτηματικά οι ανακοινοποιήσεις στο ορθό των Πράξεων του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής και σε χρόνο υπερβολικά μεγάλο που φτάνει να αγγίζει το μήνα και ενώ έχουν μεσολαβήσει ήδη έξι (6) Συνεδριάσεις !!! (βλ ανακοινοποίηση (14-10-2015) στο ορθό της Πράξης 33/16-09-2015

http://dide.chal.sch.gr/portal2/attachments/article/971/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CE%B5%20%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%20%CE%A0%CE%A133_16-9-2015_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20.doc)

6. Σε έγγραφο του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής (αριθ. πρωτ. 9075/8-12-2015), προς εκπαιδευτικό, με θέμα: «Απάντηση σε αίτηση θεραπείας», αναφέρεται: «Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Χαλκιδικής σύμφωνα με την με αριθ. 45/8-12-2015 πράξη του, απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. 9075/1-12-2015 ένστασή σας επειδή κρίνει εαυτό αναρμόδιο καθ’ ύλη όργανο για τον ορισμό υπευθύνου εργαστηρίου (…)», παρότι με την προηγούμενη, υπ’ αριθ. 44/29-10-2015, Πράξη του εισηγήθηκε τον ορισμό Υπευθύνων Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7708/29-10-2015 Απόφαση του Αναπλ. Δ/ντή της Δ.Δ.Ε. Χαλκιδικής !!!

Μετά τα παραπάνω και επειδή η Δ.Δ.Ε. και το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χαλκιδικής πρέπει να λειτουργούν με το ισχύον καθεστώς,

Ζ η τ ο ύ μ ε

Την παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης 

ΟΛΤΕΕ-107_ Λειτουργία ΕΠΑ.Λ. - Ε.Κ. και συνεργασία με Δ.Ι.Ε.Κ. στη Χαλκιδική

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  iPaideia-01  Avaton-02

Από admin-02