Αρχείο PDF

 

Αθήνα, 9-10-2015

 Αρ. Πρωτ.: 090

ΠΡΟΣ :

–κ. Νίκο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

–κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης

–κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝ:

–Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.

–Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

–Υπουργείο Οικονομικών,Γεν. Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

–Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., υπόψη Προέδρου Δ.Σ κας Αγγελικής Δημητρακοπούλου

– Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς– ΓΓ.ΔΒΜ, υπόψη Γ.Γ. κ. Γεράσιμου Σπαθή

– Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας – Κ.Ε.Δ.Ε., υπόψη Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεώργιου Πατούλη

– Δήμοι ανά την Επικράτεια (δια της ΚΕΔΕ)

– στα ΕΠΑ.Λ. – Ε.Κ., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Η Υποχρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των σχολείων

Κύριε  Υπουργέ,

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης – Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που αφορούν στην εκπαιδευτική μέριμνα, ορίσθηκε για το σχολικό έτος 2015 – 2016, με την υπ’ αρ. πρωτ. Κ1/145092/16-09-2015 Απόφαση της Υπηρεσιακής Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών, που είναι υπεύθυνες για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Η διαχείριση της χρηματοδότησης, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων, γνωστοποιήθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δήμων ανά την Επικράτεια με το υπ’ αρ. πρωτ. 606/624/44347/21-9-2015 έγγραφό του, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του σχολικού έτους.

Με νεώτερο έγγραφό του, υπ’ αρ. πρωτ. 606/628/44614/23-9-2015, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. γνωστοποίησε στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Δήμων ότι «(…) το εγκεκριμένο ποσό της δαπάνης για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών το διδακτικό έτος 2015-2016, είναι μειωμένο σε σχέση με το περυσινό εγκεκριμένο κατά ποσοστό 10% (…)» και μάλιστα «ΑΥΣΤΗΡΑ», σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 145586/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και 145582/17-09-2015/Κ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β΄).

Με το τελευταίο έγγραφό του, υπ’ αρ. πρωτ. 606/630/44987/5-10-2015, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. γνωστοποίησε στις Σχολικές Επιτροπές την κατάρτιση των συμβάσεων χρηματοδότησης, επισημαίνοντας «δεν μπορείτε να προβείτε σε καμία αλλαγή του ποσού» και «(…) Τέλος, αναφορικά με την μείωση του ποσού χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών σε σχέση, με το περυσινό εγκεκριμένο και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Σχολείων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την δυνατότητα που παρέχεται σύμφωνα με το Άρθρο 38 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014, Τεύχος Α΄), για παροχή πρόσθετης χρηματικής επιχορήγησης», σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «(…) Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: (…) v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. (…)»

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι μετά την απαράδεκτη καθυστέρηση όσον αφορά τη διευθέτηση του θέματος, σχετικά με τον ορισμό του αρμόδιου φορέα και των διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους 2015-2016, χωρίς να δοθεί για μια ακόμη φορά πάγια και οριστική λύση, το ποσό της δαπάνης που εγκρίνεται για τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών είναι μειωμένο, σε σχέση με το περσινό αυστηρά και χωρίς δυνατότητα αλλαγής, κατά 10%.

Συμπληρωματικά να σημειωθεί ότι:

1)      Σε μερικές περιπτώσεις υπήρξε ανάγκη μικρής αύξησης του ποσού, λόγω επέκτασης των αιθουσών κάποιων σχολείων, άρα η μείωση σίγουρα θα προκύψει ποσοστιαία αλλά και λογιστικά μεγαλύτερη.

2)      Η αποπληρωμή των συμβάσεων, από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προς τις Σχολικές Επιτροπές, για το προηγούμενο σχολικό έτος 2014-2015 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Μέχρι στιγμής έχουν αποδοθεί στις Σχολικές Επιτροπές τα ποσά, που αναλογούν στις συμβάσεις μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων για το σχολικό έτος 2014 – 2015, μόνο για τους μήνες από το Σεπτέμβριο 2014 έως και το Μάρτιο 2015, ενώ υπολείπεται το 30%, του συνόλου της χρηματοδότησης. Επειδή οι συμβάσεις έληξαν στις 30-6-2015, οι δε Σχολικές Επιτροπές έχουν ήδη καταβάλει τις υποχρεωτικές μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ από τα λιγοστά πλέον χρήματα που είχαν στη διάθεσή τους και προορίζονταν για τις άμεσες λειτουργικές δαπάνες των σχολείων με την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους, ήδη βρίσκονται και εκ του επιπρόσθετου αυτού λόγου σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια. Σε πολλές περιπτώσεις οι Σχολικές Επιτροπές, στα μέτρα των δυνατοτήτων τους, έχουν ήδη καταβάλει μέρος ή το σύνολο του ποσού – εξόφληση των συμβάσεων καθαριότητας της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης στα πλαίσια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.

3)      Η καταβολή των δόσεων της κρατικής χρηματοδότησης συστηματικά πλέον καθυστερεί με αποτέλεσμα να μη καλύπτονται ούτε οι πρωταρχικές και άμεσες ανάγκες των σχολικών μονάδων. Παραμένουν ήδη ανεξόφλητες οφειλές για λειτουργικές δαπάνες του προηγούμενου σχολικού έτους.

4)      Η μη έγκαιρη καταβολή της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για συντήρηση και επισκευή των σχολικών κτηρίων είχε σαν αποτέλεσμα να παρέλθει ανεκμετάλλευτο το χρονικό διάστημα των θερινών διακοπών και οι αναγκαίες εργασίες δεν είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιηθούν με τα σχολεία ανοικτά – σε λειτουργία.

Επειδή, λοιπόν:

  • Η περαιτέρω μείωση του ήδη, κατά γενική ομολογία, χαμηλού ποσού των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδόχους καθαριστές/καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι ανεπίτρεπτη και κοινωνικά άδικη.
  • Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ για ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, με τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, δεν μπορεί να αποβεί περαιτέρω φθίνουσα με την τακτική επιχορήγηση συνεχώς μειούμενη, ούτε η επίκληση της δυνατότητας παροχής επιπρόσθετων χρηματικών επιχορηγήσεων προς τις Σχολικές Επιτροπές με Αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων μπορεί να αποτελεί άλλοθι και αποποίηση της σχετικής ευθύνης, άλλωστε είναι γνωστή η οικονομική δυσπραγία των Δήμων και αδύναμη να επιφέρει την απαραίτητη λύση.
  • Η δυσχερής οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η λειτουργία των σχολείων έχει επιδεινωθεί ραγδαία, είναι προβληματική μετά τις επαναλαμβανόμενες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια, οδηγεί δε σε περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με συνέπειες στις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, καθιστώντας την ενίοτε και οριακά επικίνδυνη. Οι ανάγκες των σχολικών μονάδων της Τ.Ε.Ε. (ΕΠΑ.Λ., Ε.Κ., Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας όλων των βαθμίδων. Τα σχολεία αυτά επιβαρύνονται με την προμήθεια αναλώσιμων υλικών των εργαστηρίων, την επισκευή και συντήρηση συσκευών και μηχανημάτων, την αγορά εργαλείων και μικροσυσκευών κ.λ.π., που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου. Τα ήδη χορηγούμενα ποσά κρίνονται άκρως ανεπαρκή και οι Σχολικές Επιτροπές δεν έχουν τη δυνατότητα έτι περαιτέρω περιστολής των απαραίτητων δαπανών που αφορούν την κατ’ αρχήν και βασική λειτουργία των σχολείων δηλ. θέρμανση, γραφική ύλη, συντήρηση, είδη καθαριότητας κτλ.

Παρακαλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς,

Να εξετάσουν εκ νέου και συνολικά, με τα δεδομένα – κατάσταση – ανάγκες όπως προπεριγράφονται, το θέμα της χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για την αναγκαία αύξηση που θα επιτρέψει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Να μεριμνήσουν για την πλήρη κάλυψη, για το σύνολο της δαπάνης του σχολικού έτους 2015 – 2016, των συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριότητας των σχολικών κτηρίων.

Να φροντίσουν για την έγκαιρη καταβολή της κρατικής επιδότησης ώστε να προγραμματίζονται – διευθετούνται – ικανοποιούνται έγκαιρα και στο ακέραιο οι βασικές ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, να προβλέπονται και να καταβάλλονται σε εύλογο χρόνο οι οικονομικές οφειλές, να μην εκτίθενται κοινωνικά οι Σχολικές Επιτροπές και τα μέλη τους, να αποκατασταθεί η εύρυθμη και ομαλή ζωή της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στις ιδιαίτερα δύσκολες συγκυρίες που βιώνει η Χώρα, είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για στήριξη και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημόσιων σχολείων ιδιαίτερα δε αυτών της Τ.Ε.Ε., που αποτελούν το εφαλτήριο και την εγγύηση για την επερχόμενη ανάπτυξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-090_ Υποχρηματοδότηση, σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των σχολείων

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

 XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02  ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02  iPaideia-01