Αθήνα, 4-9-2012

 Αριθμ. Πρωτ.: 029

ΠΡΟΣ :

1. κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

2. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου

Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

3. κ. Αθανάσιο Κυριαζή

Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

4. κ. Σωτήριο Γκλαβά

Ειδικό Γραμματέα Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

5. την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ :

1. τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2. τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3. τις Ενώσεις Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.)

 

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας λόγω συνταξιοδότησης, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα στην με αρ. 4/4-9-2012 Τακτική Συνεδρίασή του ως εξής:

1.   Πρόεδρος                                                                  : Κερασιώτης Σεραφείμ

2.   Αντιπρόεδρος                                                         : Αμπόνης Δημήτριος

3.   Γενικός Γραμματέας                                             : Σταματιάδης Σταμάτιος

4.   Ειδικός Γραμματέας                                             : Μεγαρίτης Παναγιώτης

5.   Οργανωτικός Γραμματέας                                 : Πέττας Αχιλλέας

6.   Γενικός Ταμίας                                                       : Δανάσκος Φώτιος

7.   Βοηθός Ταμία και Έφορος Υλικού                 : Κακαζιάνης Πέτρος

8.   Έφορος Δημοσίων Σχέσεων                            : Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

9.   Έφορος Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων             : Μπαντής Νικόλαος

10.  Μέλος                                                                        : Ζυπέλας Μιχαήλ

11.  Μέλος                                                                         : Παναγιωτάκης Νικήτας

Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας περιέχονται στον συνημμένο πίνακα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης

Ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης

Από admin-02