Αρχείο PDF

Αθήνα, 14-02-2024

 Αρ. Πρωτ.: 13

ΠΡΟΣ :

1. κ. Κυριάκο Πιερρακάκη
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
2. κα. Ιωάννα Λυτρίβη
Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
3. κα. Ζέττα Μακρή
Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

4. κ. Ιωάννη Κατσαρό
Γ. Γ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
5. κ. Γεώργιο Βούτσινο
Γ. Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας

KOIN :

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
Σχετ.:

Αξιότιμοι

κύριε Υπουργέ,

κυρίες Υφυπουργοί,

κύριοι Γενικοί Γραμματείς,

Η Ομοσπονδία επανέρχεται μετά από αναφορές-καταγγελίες συναδέλφων, για μη προσμέτρηση και αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε  Σχολές ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ (πρώην ΤΕΕ/ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ), σε Δ.Ι.Ε.Κ. και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. πριν το διορισμό τους, προκειμένου να διεκδικήσουν μισθολογικά κλιμάκια, αύξηση του χρόνου εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας με παράλληλη μείωση του διδακτικού τους ωραρίου και μοριοδότηση στις μεταθέσεις με την προσαύξηση μορίων συνολικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το  Άρθρο 7 του Ν. 4354/2015 κεφάλαιο Β’ Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις, οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση οι οποίοι διαθέτουν προϋπηρεσίες εκτός σχολείου, αλλά σε φορείς του δημοσίου δικαιούνται να αναγνωρίσουν μισθολογικά αυτήν την προϋπηρεσία, ώστε να ανέβουν μισθολογικό κλιμάκιο.

Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.05.2009 τ.Α ́) ορίζεται ότι: «4. Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α ́ και Β ́ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 Β ́/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ́), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α ́) από το σχολικό έτος 2009-2010».

Σύμφωνα με τον νόμο 4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για την βαθμολογική ένταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, με την υπ’ αρ. πρωτ. 114650/Ε2/ 12-10-2023 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. που αφορά στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις Περιπτώσεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για Μοριοδότηση (ούτε συνολικής υπηρεσίας ούτε συνθηκών διαβίωσης), συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που ο εκπαιδευτικός υπηρέτησε σε Σχολές Μαθητείας/ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ και σχολές ή σχολεία που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Παρά το γεγονός ότι οι σχολές του Ο.Α.Ε.Δ. (ΤΕΕ) αποτελούν δημόσιες δομές εκπαίδευσης, η αναγνώριση της προϋπηρεσίας  σε αυτές ως Εκπαιδευτική-Διδακτική, δεν αναγνωρίζεται καθόλου σε κάποιες ειδικότητες, είτε αναγνωρίζεται μερικώς για άλλες.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για αντιφατικές διατάξεις για το ίδιο ζήτημα.

Επομένως, για λόγους δικαιοσύνης και ισότητας μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, η καθολική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και στα ΙΕΚ για όσους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εργάστηκαν σε αυτές πριν διοριστούν, αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα.

Ζητούμε

Την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ και ΙΕΚ για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Τεχνικών Ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης περιπτώσεων.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Σχολές Μαθητείας/ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ και ΔΙΕΚ να λαμβάνεται υπόψη για μοριοδότηση στις μεταθέσεις, για μισθολογική κατάταξη και μείωση του διδακτικού ωραρίου.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος Χιονάς

Ο Γ.Γ. Τσιντώνης Ηλίας

Από ΔΣ