Αθήνα, 12-09-2018

 Αρ. Πρωτ.: 15

ΠΡΟΣ :  

1. κ. Κώστα Γαβρόγλου
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ :

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΘΕΜΑ : Διδασκαλία μαθημάτων και χρήση των εργαστηρίων

Σχετ.: 1. Υ.Α. Φ2/92271/Δ4/5-6-2018 (Φ.Ε.Κ. 2187/τ.Β΄/12-6-2018)
2. Υ.Α. 96004/Δ4/17-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1318/ τ.Β΄/1-7-2015)
3. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 197427/Δ4/4-12-2015 με θέμα: «Μαθήματα Ε.Κ. -ΕΠΑ.Λ.»

 

Κύριε Υπουργέ,

 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης, διότι ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων μας έχουν δημιουργήσει προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες για όλους μας καταστάσεις.
Αρχικά είναι απαραίτητο το έγγραφο της Δ.Ε.Ε. με αρ. πρωτ. 197427/Δ4/4-12-2015 και θέμα: «Μαθήματα Ε.Κ. -ΕΠΑ.Λ.», να επικαιροποιηθεί και να επεκταθεί η χρήση του και για την Β΄ και Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ., ώστε να επιτραπεί η χρήση των εργαστηρίων για την διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των ‘μικτών’ μαθημάτων τομέων και ειδικοτήτων.
Συναφές θέμα είναι και αυτό που αφορά μαθήματα της Α΄ και τη Β΄ τάξης που χαρακτηρίζονται ως Θεωρητικά. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ2/92271/Δ4/5-6-2018 (Φ.Ε.Κ. 2187/τ. Β΄/12-6-2018) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α’ 83)» καθορίζονται τα μαθήματα και οι ώρες που θα διδάσκονται κατά την σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α΄ και Β΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ..

Αρκετά από αυτά τα μαθήματα, όπως:
i. Για την Α΄ τάξη :
1. Πληροφορική (2 ώρες) χαρακτηρίζεται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.
2. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (2 ώρες) και Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες) που χαρακτηρίζονται ως μαθήματα Προσανατολισμού.
3. Αγωγή Υγείας (2 ώρες), Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (2 ώρες), Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής (2 ώρες), Αρχές Μηχανολογίας (2 ώρες), Αρχές Οικονομίας (2 ώρες), Βασικές Αρχές Σύνθεσης (2 ώρες), Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (2 ώρες) και Ναυτική Τέχνη (2 ώρες) που χαρακτηρίζονται ως μαθήματα Επιλογής.
ii. Για την Β΄ τάξη :
1. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα) χαρακτηρίζεται μάθημα Γενικής Παιδείας,

για την διδασκαλία τους όμως χρησιμοποιούνται οι εργαστηριακοί χώροι των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) ή των Σχολικών Εργαστηρίων (Σ.Ε.) ανεξάρτητα από το αν τα μαθήματα δεν χαρακτηρίζονται ως Εργαστηριακά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στην λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ..

Για την πληρέστερη κατανόηση του προβλήματος θα αναφέρουμε ως παράδειγμα το μάθημα Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία που χαρακτηρίζεται ως μάθημα προσανατολισμού και με έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα “Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού “Ερευνητική Εργασία στη Τεχνολογία” και “Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” της Α’ Τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. …” αναφέρεται ότι: «συστήνεται η χρήση εργαστηρίου πληροφορικής λόγω του ερευνητικού προσανατολισμού που έχει αλλά και των έργων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της διδασκαλίας του αλλά και η συνδρομή των υπευθύνων εργαστηρίου. ». Ακόμα σε έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ…..» αναφέρεται ότι : «Το πρώτο δίωρο διδασκαλίας των ανωτέρω μαθημάτων ανά εβδομάδα, η πρώτη ομάδα θα διδάσκεται το μάθημα «Πληροφορική» στο εργαστήριο Πληροφορικής και η δεύτερη ομάδα θα διδάσκεται το μάθημα «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» στο αντίστοιχο εργαστήριο (ανάλογα με το είδος της ερευνητικής εργασίας). ………… Τα προσφερόμενα προς επιλογή μαθήματα αποφασίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων βάσει της εργαστηριακής υποδομής της σχολικής μονάδας (Σ.Ε. ή Ε.Κ.) και του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού που μπορεί να διατεθεί από άλλη σχολική μονάδα για συμπλήρωση ωραρίου. ………. 2.3 Στο πλαίσιο των μαθημάτων επιλογής οι εκπαιδευτικοί δύνανται να αξιοποιούν τα αντίστοιχα εργαστήρια των τομέων και οι μαθητές/μαθήτριες να παρακολουθούν εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα και τις οδηγίες που εκδίδονται από το Ι.Ε.Π. »
Αντίστοιχες οδηγίες έχουν εκδοθεί από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Ι.Ε.Π. και για τα υπόλοιπα μαθήματα που αναφέρουμε παραπάνω αλλά για την «οικονομία» του κειμένου δεν τις παραθέτουμε.
Το πρόβλημα
Εφόσον για την διδασκαλία του μαθήματος χρησιμοποιούνται οι εργαστηριακοί χώροι των Ε.Κ., ανεξάρτητα από το αν το μάθημα χαρακτηρίζεται εργαστηριακό ή όχι τότε δημιουργείται σύγχυση με το εκπαιδευτικό προσωπικό που χρησιμοποιεί εργαστηριακό χώρο και εξοπλισμό για τον οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα να ορισθεί ως συνυπεύθυνος. Επιπλέον τίθεται θέμα ασφάλειας του εξοπλισμού και κατανομής ευθυνών σε περίπτωση φθορών ή καταστροφών αλλά και επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης.

Συνακόλουθα παρόμοιο θέμα γεννάται και ως προς την ευθύνη της εποπτείας και γενικότερα της συμπεριφοράς των μαθητών. Ακόμα όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών ανά σχολική μονάδα, η οποία ως γνωστό εξαρτάται από των αριθμό των μαθητών που φιλοξενεί, αν δεν έχει διατεθεί το μάθημα και οι εκπαιδευτικοί στα Ε.Κ. οι μαθητές της Α΄ Τάξης δεν προσμετρούνται στο σύνολο αφού δεν διδάσκονται άλλο εργαστηριακό μάθημα. Επιπρόσθετα βάση της ισχύουσας νομοθεσίας (Υ.Α. 96004/Δ4/17-6-2015 / Φ.Ε.Κ. 1318 τ.Β΄/1-7-2015) δεν είναι δυνατό σε πολλές περιπτώσεις, να ορισθούν υπεύθυνοι εργαστηριών ή να συγκροτηθούν τομείς εργαστηρίων ή να ορισθούν υπεύθυνοι τομέων εργαστηρίων.
Η λύση
Τα παραπάνω μαθήματα να χαρακτηρίζονται είτε ως αμιγώς εργαστηριακά, είτε ως μικτά, με επιμερισμό των ωρών Θεωρίας και Εργαστηριακών ασκήσεων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.