Δείτε εδώ την πρόταση της Ομάδας REN σχετικά με την ανάγκη δόμησης ενός νέου εκπαιδευτικού μοντέλου στη χώρα μας.

Πρόταση REN