Κυβερνητικές – πολιτικές επιλογές …

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/12/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-049_-Κυβερνητικές-πολιτικές-επιλογές.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 30-12-2015

 Αριθμ. Δ.Τ.: 049

 

Κυβερνητικές – πολιτικές επιλογές …

Α. Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

Ο τέως Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας με την Απόφαση αρ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898 /Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) διόρισε Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης παύοντας τους μέχρι τότε υπηρετούντες. Πολλά τα μέχρι τότε σενάρια, διαρροές, αλλά και μακροχρόνιες οι ζυμώσεις που οδήγησαν σε μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμη περισσότερες οι εν συνεχεία καταγγελίες για κομματικούς διορισμούς και συγκεκριμένα φίλα προσκείμενων πολιτικά συνδικαλιστών με ενεργό δράση – αντίσταση κατά της αξιολόγησης και όχι μόνον. Το θέμα έφτασε μέχρι την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη Συνεδρίαση της 8-7-2015, με αναφορά – επίθεση κατά του παριστάμενου Έλληνα Πρωθυπουργού.

Βάση των κείμενων διατάξεων, ειδικότερα του άρθρου 12, παρ. 1, του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6-8-2004), δηλ. «(…) Στις κενές και κενούμενες θέσεις περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης διορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δημόσιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται από κατάλογο υποψηφίων που συντάσσεται για το σκοπό αυτόν και στον οποίο περιλαμβάνονται, ύστερα από αίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν: α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, β) 15ετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία και γ) σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα. (…)», ο διορισμός είναι νόμιμος !

Είναι όμως και ηθικός (;;;) όταν πολλές φορές διακηρύχθηκε, δια στόματος Υπουργού Παιδείας, ότι δεν θα υπεισέλθουν κομματικά κριτήρια, ότι θα ισχύσει αξιοκρατία και θα υπάρξει διαφάνεια ενώ μέχρι σήμερα, παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις, δεν είδαν ποτέ επισήμως το φως της δημοσιότητας τα «σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα» των επιλεγμένων και διορισμένων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ;;;

Μετά τις διαμαρτυρίες και τις ποικίλες αντιδράσεις, όταν δεν υλοποιείται η εκπεφρασμένη θέση της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου: «αν θέλετε, δεν έχουμε αντίρρηση, να αλλάξουμε το νόμο», δεν εμπεριέχει στοιχεία υποκρισίας ;;;

Η αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος διορισμού Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης δεν εμπεριέχεται, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ούτε στις προθέσεις της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Παιδείας. Αν ήταν σε προτεραιότητα είχε τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία, όπως π.χ. με την: «3. Οι παράγραφοι 14, 15 και 16 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως ισχύουν, καταργούνται», άρθρο 44 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/9-11-2015), κατάργησε την παρ. «14. Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης», άρθρο 26 Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/21-9-2010) και καλώς έπραξε.

Β. Περιφερειακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/9-11-2015), ορίζουν: «3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

β) Δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η θητεία των μελών των (…) Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), (…)».

Τι ίσχυε;

Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014), άρθρο 13: «4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης υστέρα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο βαθμό Γ΄ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και οι οποίοι επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών»».

Τι άλλαξε;

1). Για τη συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. δεν εισηγείται πλέον, στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης ! Ίσως επειδή υπηρετούν στις θέσεις, με παράταση της θητείας των, οι παλαιοί ;

2). Οι δύο εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας με τους αναπληρωτές τους επιλέγονται, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, εκ του συνόλου των υπηρετούντων σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με μόνη προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία ! Δεν επιλέγονται, πλέον, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, μεταξύ των δεκαπέντε που κατά την ημερομηνία συγκρότησης κατέχουν τη μεγαλύτερη πραγματική διοικητική υπηρεσία (σε θέσεις διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Δεν απαιτείται πλέον καμία διοικητική προϋπηρεσία ! Ίσως για να μην υπάρχει δέσμευση και περιορισμός ! Να είναι περισσότερες οι δυνατότητες για τις πλέον θεμιτές επιλογές !

Και όλη αυτή η σπεύση στην παύση της θητείας των μελών των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στις 9 Νοεμβρίου με τόσες ακόμη εκκρεμότητες στη λειτουργία των σχολείων ; Στις 16 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2463/τ.Β΄ η Υ.Α. με αριθ. Φ.350/104/181441/Ε3/11-11-2015 ορισμού της διαδικασίας συγκρότησης και θητείας των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Αποτέλεσμα, η εκπαίδευση έμεινε περίπου για έναν κρίσιμο μήνα χωρίς Υπηρεσιακά Συμβούλια, χωρίς τη λειτουργία τους ! Γιατί; Δεν θα μπορούσαν να συγκροτηθούν τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. αρχές Φεβρουαρίου μετά την επιλογή των νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ; Για δυνατούς λύτες !!!

Υποψίες πλανώνται ότι, μετά την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα «ελέγχονται» (κατά τα 3 τουλάχιστον από τα 5 μέλη) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης !!! Καχυποψίες !

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε έγκαιρα είχε υποβάλει την πρότασή της για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού (βλ. https://www.oltee.gr/?p=5078).

Γ. Επιλογή Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ο Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015), στο Κεφάλαιο Γ΄ και συγκεκριμένα με τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 28 ορίζει τα της επιλογής στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά από πολλές ερμηνευτικές και διευκρινιστικές εγκυκλίους, σε εφαρμογή του νόμου, ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου 2015 η εκλογή – επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Έχουμε σχολιάσει σχετικά (βλ. έγγραφα https://www.oltee.gr/?p=4287, https://www.oltee.gr/?p=4381, https://www.oltee.gr/?p=4422) εκτενώς.

Παρότι οι διατάξεις του νόμου προέβλεπαν και την επιλογή των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από το γραφείο του τότε Αναπληρωτή Υπουργού, με ημερομηνία 30-6-2015, έγινε γνωστό ότι: «Λόγω του προκηρυγμένου για τις 05/07/2015 δημοψηφίσματος, οι διαδικασίες για την επιλογή Δ/ντων Εκπαίδευσης (Α/μιας και Β/μιας) θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο, ύστερα από Υπουργική Απόφαση, και σε κάθε περίπτωση εντός ημερομηνιών που δε θα δημιουργήσουν αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα». Με την υπ΄ αρ. πρωτ. Φ.361.22/65/117340/Ε3/21-7-2015 (ΑΔΑ: 744Ψ465ΦΘ3-Μ9Ι) Υ.Α. παρατάθηκε η «(…) θητεία των διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (…), μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων, όπως θα προβλέπονται αυτές από νεώτερες υπουργικές αποφάσεις».

Αντί να εφαρμοσθούν οι παραπάνω διατάξεις, έστω για μια φορά, η νέα κυβέρνηση της 20ης Σεπτέμβρη, παρότι ίδια συγκυβέρνηση, προχώρησε σε νέα νομοθετική ρύθμιση για την επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης ! Συγκεκριμένα ο Ν. 4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (!!!) (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4-12-2015) με το άρθρο 46 «Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» τροποποιεί σχετικές διατάξεις του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/17-5-2010) και όχι του Ν. 4327/2015 !!!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1 «(…) στην περίπτωση των υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης αποτιμώνται: α) κατά τη μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., (…) και β) κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής (…)» ! Εμφανίζεται στο προσκήνιο η κατακριτέα και κατηγορούμενη – ενοχοποιημένη για την επιλογή των ημετέρων, στο παρελθόν, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ !!! Φαίνεται ότι η αποτίμηση της επιλογής Διευθυντών, Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. ήταν αρνητική, υπερεκτιμήθηκε η δυνατότητα σχετικής επιρροής του κυβερνητικού συνδικαλισμού, εκφράζονται ανησυχίες για τη δυνατότητα επιλογής των επιθυμητών Διευθυντών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης με την ψήφο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., έτσι υιοθετούνται – αξιοποιούνται αλάνθαστοι και δοκιμασμένες μέθοδοι με εργαλεία συνέντευξης !!!

Συνεχίζοντας στην παρ. 2 «(…) το σύνολο των μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχεται σε 51».

Αποκαλυπτήρια στην παρ. 5, επιλεκτικά και ενδεικτικά: «(…) Για τους υποψηφίους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 27 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Για τους υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η αποτίμηση γίνεται:

αα) Με μυστική ψηφοφορία των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας βαθμίδας, με 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. (…)

Υποψήφιο στέλεχος το οποίο, δεν συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής, χωρίς να προσμετράται στη συνολική του μοριοδότηση το ανωτέρω ποσοστό επί των 12 μορίων. (…)

ββ) Με συνέντευξη των υποψηφίων από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής του άρθρου 16Α που προστίθεται με το παρόν, με 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. (…)

Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή εκπαίδευσης. (…)» Δηλ., κατ’ ανώτατο όριο, 15 οι μονάδες από τη συνέντευξη, 12 από τη μυστική ψηφοφορία, υποψήφιος που δε συγκεντρώνει τουλάχιστον το 20% των έγκυρων ψήφων συμμετέχει, ενώ το συμβούλιο μπορεί να αποκλείσει υποψήφιο από την περαιτέρω διαδικασία !!! Μένει η απάντηση στο ερώτημα: «τι κάνει νιάου-νιάου ;;;

Η αποκάλυψη ολοκληρώνεται, πάλι επιλεκτικά και ενδεικτικά, στην παρ. 6: «(…) 2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο περιφερειακά συμβούλια επιλογής διευθυντών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, (…)

β) ένα μέλος Διδακτικού − Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου (…)

γ) έναν Σχολικό Σύμβουλο (…) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

δ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών (…)

3. Η συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής της παραγράφου 1 γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. (…)». Ε, εντάξει, το άλλο με τον Τοτό το ξέρουμε !!!

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΤ ΟΛΤΕΕ-049_ Κυβερνητικές - πολιτικές επιλογές

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01 iPaideia-01  logo

Από admin-02