Έκδοση Υ.Α. για την εύρυθμη συνεργασία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) με τα Δ.Ι.Ε.Κ. (και Δ.Σ.Ε.Κ.)

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΟΛΤΕΕ-046_-Συνεργασία-των-Εργαστηριακών-Κέντρων-με-τα-Δ.Ι.Ε.Κ..pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 19-1-2015

 Αρ. Πρωτ.: 046

ΠΡΟΣ :

κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας

κ. Γεώργιο Γεωργαντά, Υφυπουργό Παιδείας

– στη Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης Υ.ΠΑΙ.Θ.

– στη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ.

– στα Σχολεία της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., στα Ι.Ε.Κ. στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Υ.Α. για την εύρυθμη συνεργασία των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) με τα Δ.Ι.Ε.Κ. (και Δ.Σ.Ε.Κ.)

Σχετ:

α) Η με αρ. πρωτ. Κ1/191668/26-11-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: ΒΜΧ79-ΝΤ2).

β) Η με αρ. πρωτ. 34/3-12-2014 επιστολή μας προς τον Υπουργό Παιδείας με θέμα: «Ανάκληση Υπουργικής Απόφασης για ανάθεση στα ΔΙΕΚ της ευθύνης λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της παραπάνω (α) σχετικής Υ.Α. η οποία παραμένει σε ισχύ παρά τις έντονες διαμαρτυρίες και τα προβλήματα που δημιούργησε και σε συνέχεια της παραπάνω (β) σχετικής επιστολής μας, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω θέσεις και προτάσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η διοικητική και εκπαιδευτική «τάξη» των πραγμάτων:

 

Α. Ευθύνη λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων – Ε.Κ.

Η ευθύνη λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αποτελεί υποχρέωση των Διευθυντών του Ε.Κ., η οποία προσδιορίζεται με την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων. Δεν είναι δυνατόν να «παραχωρηθεί» ή να «εκχωρηθεί», ολικά ή μερικά, σε όλο το ωράριο ή για «ορισμένες ώρες» της ημέρας, ούτε για λίγο, ούτε για πολύ. Οι λόγοι είναι προφανείς (διοικητικοί, τυπικοί, ουσιαστικοί και πρακτικοί).

Επειδή τα Ε.Κ. λειτουργούν σε εκτεταμένο ωράριο (από τις 08:00 έως τις 22:00 καθημερινά), ωράριο που δεν είναι «τυπικό» για οποιαδήποτε άλλη σχολική μονάδα και για καμιά δημόσια υπηρεσία, προτείνουμε:

α) Τον επιμερισμό των ωρών λειτουργίας των Ε.Κ. σε δύο «βάρδιες» ημερησίως ίσης χρονικής έκτασης (π.χ. πρωϊνό και εσπερινό).

β) Την αναβάθμιση του Υποδιευθυντή των Ε.Κ. σε Αναπληρωτή Διευθυντή, με όλες τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, με μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του ίδια με αυτή του Διευθυντή.

γ) Την κατανομή των δύο ωραρίων (πρωϊνό – εσπερινό) μεταξύ του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή σε εβδομαδιαία βάση.

Η προαναφερθείσα εισήγηση καταμερισμού του ωραρίου της Διεύθυνσης του Ε.Κ. θα διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία θα αποφασίζει σχετικά και θα την γνωστοποιεί στις Διευθύνσεις του Δ.Ι.Ε.Κ. ή και Δ.Σ.Ε.Κ. που εξυπηρετεί εργαστηριακά το Ε.Κ.

 

Β. Υπεύθυνοι Εργαστηρίων

Κατά το ωράριο άσκησης των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. (ή και Δ.Σ.Ε.Κ.) τα εργαστήρια δεν μπορούν να λειτουργούν χωρίς την παρουσία Υπευθύνων Εργαστηρίων των Ε.Κ. Στα Δ.Ι.Ε.Κ. υπηρετούν ωρομίσθιοι που προσλαμβάνονται και απολύονται κάθε εξάμηνο, για λίγες ώρες διδασκαλίας. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν να εμφορούνται από καμία αίσθηση «συνέχειας» και αυξημένης ευθύνης έναντι του εξοπλισμού, των αναλώσιμων και της εν γένει λειτουργίας των εργαστηρίων. Αποτέλεσμα αυτών είναι να μην συντηρούνται επαρκώς τα εργαστήρια, ενώ δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις καταστροφής του εξοπλισμού, την οποία στη συνέχεια επωμίζεται το Ε.Κ. Θα πρέπει λοιπόν:

α) Κατά τη λειτουργία των Εργαστηρίων για τις ανάγκες των Δ.Ι.Ε.Κ. (ή και Δ.Σ.Ε.Κ.) να παρευρίσκονται εκπαιδευτικοί των Ε.Κ. Υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εργαστηρίων μπορούν να ορίζονται, με πρόταση (εισήγηση) του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ. και απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α.1) Εκπαιδευτικοί (ειδικότητας σχετικής πάντα με τα εργαστήρια) οι οποίοι έχουν διατεθεί στα Ε.Κ. για ολόκληρο ή για μέρος του διδακτικού τους ωραρίου, και κατά προτεραιότητα ο ορισμένος Υπεύθυνος Εργαστηρίου του Ε.Κ., με την αίρεση ότι το επιθυμούν.

 α.2) Στους εκπαιδευτικούς αυτούς ανατίθεται ωράριο δέκα (10) κατά μέγιστο ωρών διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων στο Δ.Ι.Ε.Κ. (ή και Δ.Σ.Ε.Κ.), είτε για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, είτε με τη μορφή παροχής αδείας άσκησης «ιδιωτικού έργου» (στην περίπτωση κατά την οποία όλοι οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας έχουν συμπληρώσει το υποχρεωτικό τους ωράριο).

α.3) Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα φέρουν την ευθύνη λειτουργίας των εργαστηρίων στο ωράριο λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ. (ή και Δ.Σ.Ε.Κ.).

α.4) Η Απόφαση ορισμού υπεύθυνου (-ων) εργαστηρίου θα έχει ισχύ επί εξάμηνο προκειμένου για τα Δ.Ι.Ε.Κ. ή διδακτικού έτους (κατάρτισης) για τις Δ.Σ.Ε.Κ.

Φυσικά εξακολουθεί να υφίσταται το σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει με τα εργαστήρια τα οποία πρέπει να χρεωθούν σε εκπαιδευτικούς των καταργημένων ειδικοτήτων. Αυτό θα παραμένει δυστυχώς ανεπίλυτο, μέχρι την ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ των εκπαιδευτικών αυτών των ειδικοτήτων !!

 

Γ. Στελέχη των Ε.Κ.

Τα στελέχη των Ε.Κ. που τοποθετούνται και υπηρετούν σε αυτά με ΟΛΙΚΗ διάθεση (Διευθυντής και ο προτεινόμενος Αναπληρωτής του, Υποδιευθυντής, Υπεύθυνοι Τομέων και Υπεύθυνοι Εργαστηρίων), απασχολούνται αποκλειστικά στα Ε.Κ. για το σύνολο του υποχρεωτικού ωραρίου τους, για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων. Τα ανωτέρω προκύπτουν νομοτελειακά από την υφιστάμενη νομοθεσία, πλην όμως υπάρχουν εκτεταμένα φαινόμενα στελεχών διοίκησης ΕΠΑ.Λ. που διδάσκουν εργαστηριακά μαθήματα στο Ε.Κ. και αντιστρόφως. Τα φαινόμενα αυτά τα έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα και φρονούμε ότι το θέμα πρέπει να τακτοποιηθεί οριστικά με την Υ.Α. που ζητούμε.

Σε ακραία περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των Στελεχών στη σχολική τους μονάδα και προκειμένου να πραγματοποιήσουν διδασκαλία μαθημάτων σε άλλη μονάδα (των Ε.Κ. στα ΕΠΑ.Λ. και αντιστρόφως), αποφαίνεται ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Λόγω της έκτασης που έχει λάβει το διοικητικό έργο των Ε.Κ. και της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, θα πρέπει το υποχρεωτικό ωράριο των Διευθυντών του να εξομοιωθεί με αυτό των Διευθυντών των ΕΠΑ.Λ., στην προοπτική να απαλλαγούν όλοι και εξολοκλήρου από διδακτικό έργο, όπως οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. Είναι πραγματικά παράλογο να απαλλάσσονται πλήρως των διδακτικών τους καθηκόντων οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ., οι οποίοι συνεπικουρούνται στο έργο τους από Υποδιευθυντές (επίσης απαλλαγμένους από διδακτικά καθήκοντα) και από ΜΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ !!! Από ποια τεκμηρίωση προκύπτει ότι τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ. αντιμετωπίζουν λιγότερο διοικητικό φόρτο;

 

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζουμε ότι απομένει εξαιρετικά λίγος χρόνος μέχρι τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές.

Επειδή όμως,

1. ΟΛΑ τα παραπάνω χρήζουν άμεσης και οριστικής ρύθμισης δεδομένου ότι δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των Ε.Κ. και Δ.Ι.Ε.Κ., στη μεταξύ τους συνεργασία αλλά και διενέξεις μεταξύ των συναδέλφων.

2. Επί των ημερών σας προέκυψε το πρόβλημα και εκδώσατε την ως άνω σχετική Υ.Α. η οποία όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά το περιέπλεξε ακόμη περισσότερο.

3. Είναι ευκαιρία να αποκαταστήσετε την τάξη στα σχολεία μας με μια Απόφαση που θα χαρακτηρίζει την Υπουργία σας.

 

Παρακαλούμε

για τη προσεκτική μελέτη των προτάσεών μας και

για την άμεση έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση επί των προτάσεών μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-046_ Συνεργασία των Εργαστηριακών Κέντρων με τα Δ.Ι.Ε.Κ.

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

ΣΕΕΠΕΑ-ΣΤΕΛΛΑ-02  XENESGLOSSES_EU_LOGO-01  Avaton-02

Από ΔΣ