[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/02/ΟΛΤΕΕ-309_-Πρόσληψη-ωρομισθίων-Eκπαιδευτών-ΕΝΗΛΙΚΩΝ.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]
Αθήνα, 4-1-2014
 Αριθμ. Πρωτ.: 309
ΠΡΟΣ :
κκ. Κ. Αρβανιτόπουλο, Σ. Κεδίκογλου, Κ. Γκιουλιέκα, Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΚΟΙΝ :
στους Βουλευτές, στις Δ.Δ.Ε., στα σχολεία της Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στα Μ.Μ.Ε.
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Με την Υ.Α. υπ’ αρ. 11869 / 16-10-2013καθορίστηκε ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής, κλπ, για την επιλογή των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Με την υπ’ αρ. 15762 / 18-12-2013 συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ), υποβλήθηκαν αιτήσεις υποψήφιων που θα απασχοληθούν ωςωριμίσθιοι για τη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν στις προαναφερόμενες δομές της μη τυπικής μάθησης (Δ.Ι.Ε.Κ. και στις Σ.Ε.Κ.).
Στους υποψήφιους δόθηκε, τελικά, η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μια μόνο Δ.Δ.Β.Μ., παρότι η Υ.Α. όριζε ότι «…θα δηλώσουν τη σειρά προτίμησής τους στις Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης που επιλέγουν», δημοσιεύτηκαν οι προσφερόμενες θέσεις ανά Δ.Δ.Β.Μ., κλάδο / ειδικότητα (ή και ομαδοποιημένη σχετική).
Οι υποψήφιοι κατατάχθηκαν, σύμφωνα με την αίτησή τους, σε αξιολογικό πίνακα κατάταξης, ανά Δ.Δ.Β.Μ., με κριτήρια και μοριοδότηση που ορίζονται στην ως άνω Υ.Α.
Στην Υ.Α. προβλέπεται ότι «Βάσει του αξιολογικού πίνακα κατάταξης η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης θα προβεί σε επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών και ειδικότερα ανά Δ.Δ.Β.Μ, ανά I.E.K., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., ειδικότητες και ανάγκες σε διδακτικές ώρες.» και ότι «Οι τελικοί πίνακες επιλογής, αφού επικυρωθούν από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., θα αποσταλούν στους Διευθυντές των Ι.Ε.Κ.-Σ.Ε.Κ., των Σ.Δ.Ε. καθώς και στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.το οποίο θα συνάψει τις σχετικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ωρομίσθιας διδασκαλίας». Αντίστοιχα και η παραπάνω «συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» αναφέρει ότι «Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνονται στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης, πρέπει να κατατεθούν και εγγράφως από όσους επιλεγούν και κληθούν, με ειδική ηλεκτρονική φόρμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να αναλάβουν υπηρεσία και καθήκοντα στο αντίστοιχο Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. που θα επιλεγούν. Με ευθύνη του οικείου Διευθυντή πραγματοποιείται ο έλεγχος της γνησιότητας των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η ταυτοποίηση τους. Εν συνεχεία τα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη σύμβαση έργου αποστέλλονται στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Αντίθετα με το περιεχόμενο της Υ.Α. και της συμπληρωματικής Π.Ε.Ε.:
Οι επιλεγέντες για εκπαιδευτές ενηλίκων στα ΔΙ.Ε.Κ., στις Σ.Ε.Κ. και στα Σ.Δ.Ε., καλούνται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ωρομίσθιας διδασκαλίας στις δομές της ΤΥΠΙΚΗΣ εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) !!
Ενδεικτικά, αναφέρουμε την από 26-12-2013 ανακοίνωση της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, (με θέμα «Προσλήψεις ωρομισθίων από τους πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. για κάλυψη κενών των καταργημένων ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ.»:
που ενημερώνει αυτολεξεί για τα εξής:
«Το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να καλύψει τα κενά των καταργημένων ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ. με προσλήψεις ωρομισθίων από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων των δημοσίων Ι.Ε.Κ.. (http://www.gsae.edu.gr/el/). Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλέσουν, κατά σειρά κατάταξης στους πίνακες τους αιτούντες, και θα τους προτείνουν να υπογράψουν συμβάσεις μίσθωσης έργου (μπλοκάκι) για πρόσληψή τους σε συγκεκριμένο δημόσιο Ι.Ε.Κ. Οι ωρομίσθιοι που θα υπογράψουν συμβάσεις θα αποσπαστούν σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. για την παροχή εκπαιδευτικού έργου, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης στην οποία ανήκει το Ι.Ε.Κ. στο οποίο έχει επιλεγεί (πχ εκπαιδευτής ο οποίος επιλέχθηκε να προσληφθεί στο Ι.Ε.Κ. Αμυνταίου θα αποσπαστεί να διδάξει στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου). Οι ώρες απασχόλησής τους μπορεί να είναι μέχρι και είκοσι (20) και η αμοιβή τους προβλέπεται από τη Κ.Υ.Α. 2/106902/0022/10-12-2013 (ΦΕΚ 3276/Β/23-12-2013). Οι εκπαιδευτές που θα προσληφθούν, θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία μετά την υπογραφή της σύμβασης και από το «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), που είναι ο πρώτος συμβαλλόμενος και την κοινοποίηση της απόφασης απόσπασης σε ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας».
Ακόμη, το Σχέδιο Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, στη σελ. 3 παρ. 8, αναφέρει οτι:
«Ο εκπαιδευτής αποδέχεται με την παρούσα το ενδεχόμενο απόσπασής του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου … παρ. 3 εδάφιο 6 του ν. ……/2013 (Α’. …), για παροχή εκπαιδευτικού έργου σε άλλη δομή εκπαίδευσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Δ.Δ.Β.Μ. στην οποία ανήκει το Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. στο οποίο έχει επιλεγεί».
Μετά από τα παραπάνω,
κ α λ ο ύ μ ε
την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να μας γνωρίσει άμεσα:
1. Γιατί στους υποψήφιους δόθηκε τελικά η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε μία μόνο Δ.Δ.Β.Μ.και ΟΧΙ να δηλώσουν «…τη σειρά προτίμησής τους στις Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης …»όπως ορίζει η Υ.Α. ;
2. Γιατί η Γενική Γραμματεία Δ.Β.Μ. ΔΕΝ προέβη, σε επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτώνανά Δ.Δ.Β.Μ.I.E.K.Σ.Ε.Κ.Σ.Δ.Ε.ειδικότητες και ανάγκες σε διδακτικές ώρες, βάσει του αξιολογικού πίνακα κατάταξης, αλλάαντίθετα με αυτά που ορίζει η Υ.Α., τους κατανέμει μόνο ανά Δ.Δ.Β.Μ. ;
3. Πού εδρεύουν αυτές οι Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης ; Πού είναι τα γραφεία τους, ποια η ταχυδρομική τους διεύθυνση, ποιο το τηλέφωνό τους, ποιο το e-mail τους, που είναι το πρωτόκολλο, ποιος έχει τη στρογγυλή στραγίδα, ποια είναι τα ονόματα των Διευθυντών των Δ.Δ.Β.Μ., πότε προκηρύχθηκαν οι θέσεις αυτές, πού είναι οι πίνακες κατάταξης, ποιο Συμβούλιο τους ενέκρινε, με ποια Απόφαση κρίθηκαν και πότε ανέλαβαν καθήκοντα ;
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ: Διευθύνσεις  ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ !!
Σε αυτές τις Δ.Δ.Β.Μ. – Φαντάσματα δηλώνουν προτίμηση οι υποψήφιοι ;
4. Όταν η Γενική Γραμματεία Δ.Β.Μ. έκανε την επιλογή και την κατανομή «με βάση τις ειδικότητες και τις ανάγκες σε διδακτικές ώρες» των Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., κλπ, σε ποιες ακριβώς Σ.Ε.Κ. αναφερότανε; Πού υπάρχουν, πού λειτουργούν, ποια είναι τα κτήρια, ποιες ειδικότητες λειτουργούν, ποιες οι «διδακτικές τους ανάγκες», (κλπ, όπως για τις Δ.Δ.Β.Μ.); Σ.Ε.Κ.  ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ !!
5. Γιατί οι τελικοί πίνακες επιλογής, όπως επικυρώθηκαν από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., ΔΕΝ αποστάλθηκαν στους Διευθυντές των Ι.Ε.Κ.Σ.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.όπως ορίζει η Υ.Α. ;
6. Γιατί ομαδοποιήθηκαν στους πίνακες ορισμένες μόνο ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων και σε ορισμένες μόνο Δ.Δ.Β.Μ. ;
7. Πώς νομιμοποιούνται οι Δ.Δ.Ε. να καλούν τους ωρομισθίους που επιλέχτηκαν για να υπογράψουν σύμβαση και να αναλάβουν υπηρεσία αντί αυτοί να παρουσιάζονται στα ΔΙ.Ε.Κ.ή στις Σ.Ε.Κ.όπως ορίζει η συμπληρωματική Π.Ε.Ε. ;
8. Είναι αλήθεια ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι για τις ανάγκες των Ι.Ε.Κ.Σ.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.αλλά θα αποσπασθούν στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ. για να καλύψουν τα κενά των κατηργημένων ειδικοτήτων ; Αν ναι, τότε προκύπτουν αναπόδραστα τα ερωτήματα:
5α. Πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες των Ι.Ε.Κ.Σ.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε., για την κάλυψη των οποίων υποτίθεται ότι γίνεται η πρόσληψη;
5β. Εάν τα Ι.Ε.Κ.Σ.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.δεν έχουν ανάγκη ωρομισθίων για να λειτουργήσουν, τότεποια είναι η νομικοποιητική βάση της Προκήρυξης και της πρόσληψης, αφού δεν υπάρχουν ανάγκες;
5γ. Ποιό ισχύον νομικό καθεστώς νομιμοποιεί αποσπάσεις από τις Δομές της Δ.Β.Μ. στις δομές της Τυπικής Εκπαίδευσης ; Βάση ποιού Νόμου ή ποιάς Υ.Α. θα γίνουν;
9. Ως Εκπαιδευτής ΕΝΗΛΙΚΩΝ της ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ Εκπαίδευσης «ορίζεται ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για την …εκπαίδευση ενηλίκων» (Υ.Α. με αρ. ΓΠ/20082, ΦΕΚ 2844, τ. Β΄, 23-10-2012άρθρο 2, παρ. 1).
Πώς λοιπόν θα διδάξουν «εκπαιδευτές ενηλίκων της ΜΗ Τυπικής Εκπαίδευσης» σε δεκαπεντάχρονους μαθητές της ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ; Εάν τα δύο αντικείμενα ήταν ίσα και όμοια, γιατί τότε ορίζονται διαφορετικά από το Νόμο και καταχωρίζονται σε χωριστούς πίνακες; Και, επί τη ευκαιρία, στο ΦΕΚ 2844/2012, ορίζεται διαδικασία πιστοποίησης και ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών ΕνηλίκωνΚαι αυτό «εξαφανίστηκε»; Δεν το είδαμε πουθενά στην προκήρυξη…
10. Έτσι ορίζετε τον «εξορθολογισμό στη διαχείριση του προσωπικού για την αντιμετώπιση των παθογενειών της Εκπαίδευσης…» που επικαλείσθε ;
Αξιότιμοι Κύριοι, σας γνωρίζουμε οτι
Π α ρ α ν ο μ ε ί τ ε     α σ ύ σ τ ο λ α !!
Η εξαμβλωματική «βάπτιση» και δημιουργία εκπαιδευτικών από επαγγελματίες της αγοράς, χωρίς τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος (και μάλιστα, Νόμοι, Υ.Α. και εγκύκλιοι που ΕΣΕΙΣ συντάξατε !!), δεν είναι αποδεκτή και θα την προσβάλλουμε !
Με την επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας, παρακαλούμε για την έγγραφη απάντησή σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείμ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραμματέας Σταμάτιος Σταματιάδης
Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:
hellasedu-banner-01

 

Από admin-02