Ανάκληση Υπουργικής Απόφασης για ανάθεση στα ΔΙΕΚ της ευθύνης λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/12/ΟΛΤΕΕ-034_-Ανάκληση-Υπουργικής-Απόφασης-για-ΕΚ-ΔΙΕΚ.pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 3-12-2014

 Αρ. Πρωτ.: 034

ΠΡΟΣ :

κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝ:

Στους κκ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά, Υφυπουργούς Παιδείας,

Στις Δ/νσεις Δ.Ε., στα Σχολεία της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

 .

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Υπουργικής Απόφασης για ανάθεση στα ΔΙΕΚ της ευθύνης λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. Κ1/191668/26-11-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συνεργασία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΣΕΚ) με Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)» (ΑΔΑ: ΒΜΧ79-ΝΤ2).

 .

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με έκπληξη διαβάζουμε στην πρόσφατη ως άνω σχετική Απόφασή σας ότι:

 .

Α.      Ανάθεση ευθύνης λειτουργίας των ΕΚ στο Διευθυντή του ΔΙΕΚ.

«Για την απρόσκοπτη λειτουργία των …(Δ.Ι.Ε.Κ.) και των …(Δ.ΣΕΚ.) καθώς και την εύρυθμη συνεργασία με τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), η ευθύνη λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) κατά τις ώρες άσκησης των σπουδαστών Δ.Ι.ΕΚ. και Δ.Σ.Ε.Κ. και εφόσον αυτό δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ., ανατίθεται στον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. ή της Δ.Σ.Ε.Κ. που εξυπηρετείται από το Ε.Κ.».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. πρωτ. Γ2/6098/13-11-2001 (ΦΕΚ 1588/τ.Β’/30-11-2001) και θέμα «…περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των ΣΕΚ …και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών ΣΕΚ, υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων…» ισχύουν τα κάτωθι:

Άρθρο 1.

«Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ)…» (πλέον μετά τον Ν. 4186/2013 ονομάζονται Εργαστηριακά Κέντρα – Ε.Κ.) «…ως εκπαιδευτικές μονάδες του ΥΠΕΠΘ έχουν αυτοτελή διοικητική δομή στην λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες και συνεργάζονται με τα ΤΕΕ…» (πλέον Επαγγελματικά Λύκεια – ΕΠΑ.Λ.) «…και τα ΙΕΚ της περιοχής τους. Όργανα διοίκησης σχολικών εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων είναι: α) ο Διευθυντής του ΣΕΚ, β) ο Υποδιευθυντής του ΣΕΚ γ) οι Υπεύθυνοι Τομέων ΣΕΚ και δ) οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων ΣΕΚ. Σε κάθε ΣΕΚ λειτουργεί και σύλλογος διδασκόντων

Άρθρο 2.

«Ο διευθυντής του ΣΕΚ εκπροσωπεί το ΣΕΚ σ’ όλες τις σχέσεις του προς τρίτους, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΣΕΚ και ασκεί επιπλέον …».

Στο Άρθρο 9 με θέμα «Συνεργασία ΣΕΚ με τις σχολικές μονάδες» καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

 .

Και χωρίς την επίκληση των ανωτέρω, είναι πραγματικά ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ και ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ:

α) Η ευθύνη λειτουργίας μιας ανεξάρτητης και αυτοτελούς διοικητικής μονάδος να ανατίθεται στο διευθυντή μιας άλλης μονάδος,

β) που ούτε καν ανήκει στην ίδια ανώτερη Προϊσταμένη Αρχή (τα ΔΙΕΚ και οι – προς το παρόν ανύπαρκτες – ΣΕΚ δεν υπάγονται στις Διευθύνσεις Β’/θμιας Εκπ/σης στις οποίες υπάγονται τα Ε.Κ., αλλά – μέσω των επίσης ανύπαρκτων Δ.Δ.Β.Μ. – στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.),

γ) και μάλιστα για …ορισμένες ώρες της ημέρας !!

 .

Πώς θα γίνεται αυτή η καθημερινή και «επ’ ολίγον» μετάθεση (ανάθεση) της ευθύνης από το Διευθυντή του Ε.Κ. στο Διευθυντή του ΔΙΕΚ και αντιστρόφως;

–       Θα παραδίδονται καθημερινά τα κλειδιά όλων των χώρων του Ε.Κ.;

–       Θα υπογράφεται καθημερινά Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής της Υπηρεσίας;

–       Θα γίνεται καθημερινά καταγραφή του «παραδιδόμενου» εξοπλισμού και των υλικών του Εργαστηριακού Κέντρου;

–       Τι εμποδίζει το διευθυντή του ΔΙΕΚ να συγκαλέσει και το Σύλλογο Διδασκόντων για λήψη αποφάσεων κατά τις ώρες που «έχει την ευθύνη λειτουργίας» του Εργαστηριακού Κέντρου;

–       Ο διευθυντής του ΔΙΕΚ θα μπορεί και να χειρίζεται την αλληλογραφία, το Πρωτόκολλο και τη Σφραγίδα της Μονάδος; Αν δεν μπορεί, τι είδους «ευθύνη» του «ανατίθεται»;; «Ορισμένη», «μη ορισμένη», «αόριστη» ή …«περιορισμένη»; Θα είναι τελικά Διευθυντής …Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΠΕ» ;;;

 .

Τα παραπάνω αντιβαίνουν σε ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ άσκησης της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, είναι απολύτως εξωπραγματικά, πρωτοφανή, ανήκουστα και καθ’ ολοκληρίαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ !

Είναι γνωστό ότι επί σειρά ετών και από την ίδρυσή τους, τα Ε.Κ. (πρώην Σ.Ε.Κ.), έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των εργαστηρίων, εξυπηρετούν τα Δ.Ι.Ε.Κ. για την άσκηση των σπουδαστών τους κατά το ωράριο λειτουργίας τους, είτε συμπίπτει με αυτό των ΕΠΑ.Λ. (Ημερήσιο – Εσπερινό) και των πρώην ΕΠΑ.Σ., είτε όχι. Η λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. υπήρξε πάντα απρόσκοπτη και η συνεργασία με τα Ε.Κ. εύρυθμη. Πάντα στα πλαίσια του Νόμου !

Είναι ακόμη γνωστό ότι οι Διευθυντές των Ε.Κ. είναι τετραετούς θητείας και έχουν επιλεγεί με διαδικασίες κρίσεων σε εφαρμογή του Ν. 3848/2010.

Ποια είναι λοιπόν η σκοπιμότητα έκδοσης της ως άνω σχετικής Υ.Α.;

Ποια προβλήματα επιλύει;

 .

Β.      Ορισμός υπευθύνου του Εργαστηριακού Κέντρου από τα όργανα διοίκησής του.

Στη συνέχεια της ως άνω σχετικής Υ.Α. διαβάζουμε:

«Στο ωράριο που εκπαιδεύονται οι σπουδαστές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εφόσον αυτό δε συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ., ορίζεται υπεύθυνος του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) ένας εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησης του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) με πρόταση του Δ/ντή του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) και απόφαση της Δ/νσης Δ/βθμιας Εκπ/σης για ένα διδακτικό έτος, με αντίστοιχη μείωση του ωραρίου του. Στους άνωθι δύνανται να ανατεθούν συνολικά 10 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (το μέγιστο). Η εργαστηριακή εκπαίδευση των καταρτιζομένων των ΔΙΕΚ και ΣΕΚ που εξυπηρετούνται από το Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου λειτουργίας των ΔΙΕΚ ή ΣΕΚ. Τούτο καθίσταται υποχρεωτικό για όλους τους εμπλεκόμενους.»

 .

Εδώ εμφανίζεται ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ !! Υπεύθυνος του Ε.Κ. ορίζεται ένας εκπαιδευτικός από τα όργανα διοίκησής του, αλλά την …ευθύνη λειτουργίας του Ε.Κ. θα έχει ο Διευθυντής του ΔΙΕΚ !!

α) Άλλος θα είναι ο «Υπεύθυνος» του Ε.Κ., και άλλος θα έχει την «Ευθύνη» λειτουργίας του;

β) Σε ποιόν προϊστάμενο θα αναφέρεται ο «Υπεύθυνος» εκ των οργάνων διοίκησης του Ε.Κ.; Τίνος τις εντολές θα εκτελεί; Του φυσικού του προϊσταμένου του (Δ/ντή του Ε.Κ.) ή του έχοντος «ευθύνη» λειτουργίας του Ε.Κ κατά τις ώρες αυτές (Δ/ντή του ΔΙΕΚ);

Τελικά ποιος θα είναι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για την …ΕΥΘΥΝΗ λειτουργίας του Ε.Κ.;

Και ποιος θα φέρει την ΕΥΘΥΝΗ λειτουργίας του …ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ του Ε.Κ.;

 .

Κλαυσίγελος και …ΠΕΡΙΓΕΛΟΣ !!

 

Γ.      Ωράριο εργασίας του «Υπευθύνου» του Εργαστηριακού Κέντρου.

Τα όργανα διοίκησης του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), πέραν των Δ/ντων τους, είναι επί θητεία εκπαιδευτικοί που επιλέγονται, ορίζονται και διατίθενται στα Ε.Κ. από τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία υπηρετούν, στους μαθητές των οποίων διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα.

Εάν λοιπόν οριστεί ΕΝΑΣ συγκεκριμένος εκπαιδευτικός (κατά την ως άνω Υ.Α.) ως «Υπεύθυνος» του Ε.Κ. κατά τις διαφορετικές ώρες λειτουργίας των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, ο ίδιος εκπαιδευτικός θα πρέπει να ασκεί και τα διδακτικά του καθήκοντα (σε μαθητές ΕΠΑ.Λ.) σε διαφορετικό ωράριο (κατά μέγιστο 10 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως). Δηλαδή, θα πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία του και να εργάζεται σε δύο (2) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ωράρια λειτουργίας, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ δύο (2) ημέρες της εβδομάδος !

Η εργασία σε δύο διαφορετικά ωράρια την ίδια μέρα, εκτός από καταφανώς παράλογη, είναι και πρόδηλα ΠΑΡΑΝΟΜΗ !

 .

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τώρα οριζόταν από τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ. διαφορετικός ανά ημέρα εκπαιδευτικός, ο οποίος είχε την ευθύνη των εργαστηρίων και εργαζόταν αποκλειστικά και μόνο στο ωράριο λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ.

.

Δ.      Απορρύθμιση και «παράδοση» των δομών της Εκπαίδευσης στην «Κατάρτιση».

Από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, η συνεργασία των Ε.Κ. με τα ΔΙΕΚ ήταν ομαλή, εύρυθμη και απόλυτα περιγεγραμμένη από τις κείμενες διατάξεις.

Είναι προφανές ότι η ως άνω Υ.Α. δεν επιλύει κανένα υπαρκτό πρόβλημα.

Αντιθέτως, δημιουργεί άπειρα !

Επομένως, οδηγούμαστε στην αναζήτηση της πραγματικής σκοπιμότητας εκδόσεώς της και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την απαρχή «εισβολής» της «Κατάρτισης» στα Εργαστηριακά Κέντρα, την αποδόμηση και υποβάθμισή τους, την αμφισβήτηση της ανεξάρτητης λειτουργίας τους, την σταδιακή «κατοχή» των αρμοδιοτήτων τους και τελικά την μετάθεση της ευθύνης λειτουργίας τους στα ΔΙΕΚ !

 .

Για όλους τους παραπάνω λόγους,

διαμαρτυρόμαστε

για την έκδοση της ανωτέρω Υ.Α. και

 ζητούμε

την άμεση ανάκλησή της.

 .

Με τέτοιες ενέργειες, η εξαγγελθείσα «ΛΕΩΦΟΡΟΣ» της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, όχι μόνο παραμένει ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ, αλλά στενεύει ακόμη περισσότερο και μετατρέπεται σε ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ μιας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ, αυτόν της ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ και της ΜΗ τυπικής ΜΑΘΗΣΗΣ !

 .

Επειδή θεωρούμε ότι δεν ευθύνεστε προσωπικά εσείς για τη σύνταξη της ως άνω Υ.Α., αλλά η αρμόδια Διεύθυνση,

 παρακαλούμε

για την αποδοχή του αιτήματός μας και για τις άμεσες ενέργειές σας.

 .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης

ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

ΟΛΤΕΕ-034_ Ανάκληση Υπουργικής Απόφασης για ΕΚ - ΔΙΕΚ

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01

Από ΔΣ