ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ σε «ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» Νόμιμου (;) ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ…

[button link=”https://www.oltee.gr/wp-content/uploads/2014/03/ΔΤ-ΟΛΤΕΕ-128_-ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ-σε-«ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ»-Νόμιμου-__-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ….pdf” icon=”download” bg_color=”#e30404″ window=”yes”]Αρχείο PDF[/button]

Αθήνα, 1-3-2014

 Αριθμ. Δ.Τ.: 128

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ  σε «ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» Νόμιμου (;) ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ…

Με την «Ανακοίνωση» (υπ’ αριθμ. 10/2014) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΦΕΚ 479/τ.Β’/26-2-2014) «…για το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα…», και συγκεκριμένα στον «Πίνακα 2: Θέσεις Φορέων υποδοχής Υπουργείου Υγείας», προκηρύχθηκαν 182 θέσεις Βοηθών Νοσηλευτικής από τις 200 που διατίθενται συνολικά για μετάταξη.

Είναι όμως γνωστό ότι η ειδικότητα Βοηθών Νοσηλευτικής αναφέρεται στην κατηγορία ΔΕ (Β/θμιας Εκπαίδευσης), ενώ οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα Νοσηλευτές κλάδου ΠΕ 14.06 (κωδικός 1061) και Νοσηλευτικής ΠΕ 18.10 (κωδικός 1070) είναι κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα). Μάλιστα πολλοί από αυτούς κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, πέραν της παιδαγωγικής επιμόρφωσης.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις που διατυπώθηκαν επανειλημμένα από υπουργικά χείλη, ότι «θα αξιοποιηθούν οι κατέχοντες αυξημένα τυπικά προσόντα», «όσοι έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα», οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα κλάδου ΠΕ 14.06 Νοσηλευτές και ΠΕ 18.10 Νοσηλευτικής εξαναγκάζονται να συναινέσουν σε μετάταξή τους στο Υπουργείο Υγείας σε θέσεις της ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ κατηγορίας «ΔΕ» υπό το φόβο – απειλή της απόλυσης – ανεργίας.

Η «εθελούσια» αυτή υποβάθμιση έχει προβλεφθεί και νομοθετικά στο Νόμο για τις διαθεσιμότητες (άρθρο 91, παρ. 1, Ν. 4172/2013 ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-7-2013):

«… Οι μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας των θέσεων στις οποίες μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η μετάταξη ή μεταφορά μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται ή μεταφέρεται. Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η μετάταξη εκπαιδευτικού μπορεί να διενεργείται και σε κενή ή συνιστώμενη θέση μη συναφούς κλάδου ιδίας κατηγορίας…».

Κατά τα άλλα, ο Νόμος αποσκοπεί στη «βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού» όπως διατυπώνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4172/2013:

«Με την παράγραφο 1 του άρθρου 91 … διευκρινίζεται ότι η μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως επίσης και να λαμβάνει υπόψη τα περιγράμματα θέσης, εφόσον αυτά υπάρχουν, αλλά και τις τυχόν δηλώσεις προτίμησής τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του καινοφανούς θεσμού της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς των δημοσίων υπαλλήλων καθώς υπηρετείται πρωτίστως ο στόχος της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού

 

Κύριοι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας και Παιδείας,

Ο εξορθολογισμός του δημόσιου τομέα και η ορθολογική χρήση των υπαλλήλων του, που ευαγγελίζεστε όλο αυτό το διάστημα υπαγορεύει την υποβάθμιση και απαξίωση των προσόντων που αποκτήθηκαν με προσωπικό κόπο, ιδρώτα, χρήμα, αυταπάρνηση και πάνω από όλα με την προσπάθεια του ίδιου του υπαλλήλου να αυξήσει τα προσόντα του επιμορφούμενος διαρκώς; Όταν κάποιοι συνάδελφοι επιδόθηκαν σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, επιδίωξαν και επέτυχαν να γίνουν αρτιότεροι στο εκπαιδευτικό τους αντικείμενο, στα πλαίσια ποιάς «νομότυπης» διαδικασίας απαξιώνετε και περιφρονείτε:

α) τις παιδαγωγικές τους γνώσεις και τα σχετικά τυπικά προσόντα τους,

β) την επένδυση και εμπειρία ετών στην εκπαίδευση,

γ) τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους τους,

δ) ακόμη και τις βασικές τους σπουδές και τους τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που κατέχουν !

Μετά από αυτά, προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

 

1. Είναι η υποβάθμιση αυτή «Νόμιμη»;

Οι θέσεις που προκηρύσσονται αφορούν σε κατόχους τίτλου «βοηθού νοσηλευτή». Οι σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί για τους οποίους προκηρύσσονται οι θέσεις αυτές διαθέτουν ΠΟΛΥ ανώτερους τίτλους, αλλά ΟΧΙ τον συγκεκριμένο (κατώτερο)! Με ποια «προσόντα» λοιπόν θα συμμετάσχουν στην προκήρυξη αυτή, αφού δεν κατέχουν ούτε τον «τίτλο» ούτε την σχετική «άδεια άσκησης επαγγέλματος»;; Η απασχόλησή τους στις προκηρυχθείσες θέσεις θα προκαλούσε ενδεχομένως ακόμη και την διάπραξη του αδικήματος της αντιποίησης επαγγέλματος, οπότε εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα των μετατάξεων αυτών.

 

2. Είναι η υποβάθμιση αυτή «Ηθική»;

Εάν γινόταν με «πρωτοβουλία» ή «συναίνεση» του υπαλλήλου, δεν θα είχε κανείς να αντιλέξει. Όταν όμως τίθεται το εκβιαστικό δίλημμα «υποβάθμιση ή απόλυση», τότε μιλάμε για ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ, ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΘΗΣΗ και ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΒΙΑ ! Κατά τα άλλα …νομότυπη, αλλά σε καμιά περίπτωση «νόμιμη συναίνεση», ακόμη και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.

 

3. Αποτελεί «βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού»;

Μεταξύ των εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων (ΟΛΩΝ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα συγκαταλέγονται και Μεταπτυχιακοί, Διδάκτορες, ακόμη και Σχολικοί Σύμβουλοι του Υπουργείου Παιδείας ! Θα τους κάνετε και αυτούς «βοηθούς θαλάμου» σε νοσοκομεία για να αλλάζουν τα σεντόνια των ασθενών; Μια αντίστοιχη …«βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού» σε άλλους κλάδους θα σήμαινε:

– Οι Δικαστές να μεταταχθούν σε θέσεις δικαστικών Κλητήρων!

– Οι Οικονομολόγοι Έφοροι των Δ.Ο.Υ. να μεταταχθούν στο Πρωτόκολλο ή να εκτελούν εργασίες βοηθού Λογιστή στη μηχανοργάνωση!

– Οι Χειρούργοι να σταματήσουν τις εγχειρήσεις και να εκτελούν εργασίες παραϊατρικών επαγγελμάτων!

Καμιά δουλειά δεν είναι «ντροπή», αλλά ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ να ονομάζεται αυτό …«βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού» !!

Ντροπή και αίσχος!

Ενδεικτικά παραθέτουμε σχετικό άρθρο επιφανούς συναδέλφου μας σε διαθεσιμότητα με τίτλο «Βιώνοντας την Παράνοια της Νομότυπης Εξουσίας»:

https://www.oltee.gr/?p=2511

 

4. Υποβάθμιση ΜΟΝΟ των σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών;

Την ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προαναφερθείσα Ανακοίνωση (10/26-2-2014) του ΥΔΜΗΔ, υπογράφεται και η Κ.Υ.Α. με αρ.Γ.Π./οικ.18936/26-2-2014 των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Υγείας, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 485/τ.Β’/27-2-2014, με θέμα τη «Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9.930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών». Στις επτά ΥΠΕ προκηρύσσονται συνολικά 944 θέσεις Νοσηλευτικής κατηγορίας ΤΕ και σε μια ΥΠΕ (την 6η) 2 θέσεις ΠΕ.

Αφού λοιπόν υπήρχαν θέσεις στο Υπουργείο Υγείας ανάλογες των προσόντων των σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών, γιατί δεν διατέθηκαν σε αυτούς; Υπάρχει πιο τρανή απόδειξη της στοχοποίησης των εκπαιδευτικών κλάδων Νοσηλευτών – Νοσηλευτικής;

Δεν αρκεί, κ. Υπουργοί, το ότι εξαναγκάσατε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων αυτών να αποποιηθούν τις παιδαγωγικές σπουδές και την διδακτική τους εμπειρία; Απαιτείτε και την επιπλέον υποβάθμισή τους από ΠΕ και ΤΕ σε ΔΕ, και μάλιστα με …«τη συναίνεσή τους»;

 

5. Στόχος οι «ευέλικτοι» εργαζόμενοι «χαμηλού κόστους»;

Μήπως προσπαθείτε, κ. Υπουργέ της Υγείας, να επανδρώσετε τα νοσοκομεία με χαμηλού κόστους εργαζόμενους που διαθέτουν τη γνώση για υψηλότερες των απαιτούμενων παροχές;

Κάτι ανάλογο που επινοήσατε, κ. Υπουργέ της Παιδείας, με τους «εκπαιδευτές ενηλίκων με …μπλοκάκι» για τις Δ.Δ.Β.Μ., που τους ¨αξιοποιείτε¨ για να διδάσκουν και στα δημόσια σχολεία της Β΄/βάθμιας Τ.Ε.Ε.;

Μήπως σε επόμενη φάση θα καταργήσετε εντελώς τους «υπαλλήλους» και θα τους αντικαταστήσετε με «ενοικιαζόμενους εργαζόμενους» μέσω Μ.Κ.Ο. ή με εποχιακά «απασχολούμενους ανέργους» των 400 ευρώ μέσω Ο.Α.Ε.Δ., όπως κάνατε με τους «σχολικούς επιστάτες» στη θέση των απολυθέντων «σχολικών φυλάκων»;

 

6. Απόλυση παρά την υποβάθμιση;

Με κάθε επιφύλαξη για την απόλυτη ακρίβεια των αριθμών, διαπιστώνουμε οτι:

Από το σύνολο των 88 εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα ειδικότητας ΠΕ 14.06 – από τους οποίους 2 κατέχουν και 2ο πτυχίο (εκτός προσωρινών πινάκων) – μετά την προκήρυξη 46 θέσεων στις ΔΔΒΜ, παραμένουν σε διαθεσιμότητα οι 42 (χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις του Υπουργείου Υγείας).

Από το σύνολο των 265 εκπαιδευτικών σε διαθεσιμότητα ειδικότητας ΠΕ 18.10 – από τους οποίους 19 κατέχουν και 2ο πτυχίο (7 στους προσωρινούς πίνακες) – μετά την προκήρυξη 47 θέσεων στις ΔΔΒΜ, παραμένουν σε διαθεσιμότητα οι 211 (χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις του Υπουργείου Υγείας).

Ακόμη και αν μεταταχθούν στις (κατώτερες των προσόντων τους) 182 θέσεις στο Υπουργείο Υγείας, οδηγούνται προς απόλυση 53 συνάδελφοι των δύο ειδικοτήτων σε διαθεσιμότητα.

 

Οι χειρισμοί και όλες οι αποφάσεις σας αποδεικνύουν ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί από το κακό που έχετε ήδη προκαλέσει στην Τ.Ε.Ε. και στους λειτουργούς – εκπαιδευτικούς της. Στοχεύετε να αφανίσετε με κάθε τρόπο και τα τελευταία εναπομείναντα ίχνη αξιοπρέπειας στους σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικούς. Να είστε όμως βέβαιοι ότι αυτήν την αξιοπρέπεια που αποκτήθηκε με κόπο μεράκι και αυταπάρνηση δεν θα την θυσιάσουμε στην αδηφάγα τακτική σας. Θα παλέψουμε για να την διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο.

Μετά τα παραπάνω,

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Λ Ο Υ Μ Ε

την απαράδεκτη προσπάθεια της κυβέρνησης και συγκεκριμένα των εμπλεκόμενων Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υγείας και Παιδείας, που αυτή τη φορά απαξιώνουν επιστημονικά και επαγγελματικά με τον πιο θρασύ τρόπο τους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα των ειδικοτήτων ΠΕ 14.06 και ΠΕ 18.10 υποτιμώντας τίτλους σπουδών και καταπατώντας όλα τα θεσμοθετημένα και κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας, να διορθώσει – τροποποιήσει άμεσα την ανακοίνωσή του με αριθμό 10/2014 αναφορικά με τις προκηρυχθείσες θέσεις των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής στο ορθό: «ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτών».

Η εκπαιδευτική οικογένεια είναι θυμωμένη, αγανακτισμένη και εξοργισμένη με όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και δεν έχει ούτε τα περιθώρια, ούτε το δικαίωμα να δεχθεί άλλες προσβολές, περιφρόνηση και καταπάτηση των πλέον βασικών και στοιχειωδών δικαιωμάτων της, όπως και την περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στον Ελληνικό Λαό μέσω της ανορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των δημοσίων υπαλλήλων.

 Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Δημοσιεύτηκε τουλάχιστον στα παρακάτω Μέσα:

http://www.hellasedu.gr/2014/03/exanagkasmos-se-snainesh-nomimou-ypobibasmou.html  hellasedu-banner-01

XENESGLOSSES_EU_LOGO-01http://xenesglosses.eu/2014/03/%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B5%CE%B5-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B9/

iPaideia-01http://ipaideia.gr/oltee-eksanagkasmos-se-quot-sinainesi-quot-nomimou-ipovivasmou.b333afa5e937220a9aeda7e52224ddf4.htm

Avaton-02http://www.avatonpress.gr/2014/03/blog-post_8268.html?spref=fb

GoDramahttp://godrama.gr/?p=40390

http://www.enelea.com/2014/03/httpwww.html

Από ΔΣ