Στο απόσπασμα του βίντεο τοποθετείται ο συν. Χρήστος Ζαγανίδης, πρόεδρος Ε΄ ΕΛΜΕ-Θ. Μίλησαν οι πρόεδροι των άλλων και ο Αντιπρόεδρος της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Δημήτρης Αμπόνης