Αρχείο PDF

Αθήνα, 21-02-2021

 ΠΡΟΣ :

Εκπαιδευτικούς
ΕΠΑ.Λ – Ε.Κ -ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ – Ε.Ε.Ε.ΕΚ

 

Ανοιχτή Επιστολή

Διαδικασία για την αποχή-απεργία εκπαιδευτικών από την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου

 

Συνάδελφοι,

          σε συνέχεια του δελτίου τύπου της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. με Αρ. Δ.Τ.: 38/15-02-2021 και θέμα: Αποσπασματική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου με κλειστά σχολεία”, η Ομοσπονδία μας καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή.

          Προτρέπει τους συναδέλφους διευθυντές/ντριες, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και τη μη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία.

          Επίσης προτρέπει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς – μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να καταθέσουν δήλωση, πριν την έναρξη της διαδικασίας της συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Έτσι διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της Ειδικής Συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στην νομίμως κηρυγμένη απεργία αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.).

          Η δήλωση όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν οι συνάδελφοι/ισσες (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή.

 

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνω ότι απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 του νόμου 4692/2020 και της με την αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (ΦΕΚ 140/τ. B’/20.01.2021) απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε., απέχοντας νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Η ως άνω αποχή, από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82 όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από τα αρμόδια δικαστήρια (βλ. Δ.Εφ.Αθ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσεως, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.

 

Η/Ο εκπαιδευτικός

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος Σεκεριάδης Νικόλαος

Ο ΓΓ Γραμματέας Παπαδόπουλος Χιονάς

 

Από ΔΣ